Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao cây to trên 60 năm có hồn cây
Episode 2716th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:03:21

Share Episode

Shownotes

27 Tại sao cây to trên 60 năm có hồn cây

Trò hỏi:

Người bị làm hoa báo không phải đầu thai thành cái cây. Vậy tại sao những cây to trên 60 năm nó lại tụ hội để trở lại làm người được?

Thầy trả lời:

Phải tìm hiểu làm Hoa báo trong đạo Phật mà Đức Phật dạy là gì, và ai phải chịu nhân quả mang nghiệp làm hoa báo này.

Hoa báo là gì?

Là làm các loại hoa, làm các loại Nấm, làm các loại trái cây, làm các loại rau. Nói chung là làm các loài thực vật mà loài người ăn được, để cho loài người ăn. Ai bị mang ác nghiệp hoa báo này? Là những người tu hành mà lừa đảo những người không biết, để lấy tiền của những người này. Gồm những người như sau:

1/ Đạo Phật có 6 pháp môn tu, mà thầy chùa tu không biết. Đi đây đi đó giảng đạo Phật. Để những người không biết này cúng tiền cho thầy chùa này xài. Thầy chùa này nhận tiền nên bị làm hoa báo. Mỗi khi người cúng tiền cho thầy chùa này xài ăn thực vật gì thì thầy chùa này được vị Thần quản lý dẫn đến, bắt thầy chùa này phải bỏ ra 1 phần nghiệp phước đức của mình. Vị Thần quản lý lấy phần nghiệp phước đức này, đưa vào phần ăn của người mà thầy này lường gạt lấy tiền, để cho thức ăn được tăng phần ngon. Thầy chùa trả hoa báo như vậy, khi nào số tiền mà thầy chùa này lấy của những người mà thầy chùa này gạt của người ta đủ, thì mới xong. Không phải trả hoa báo cho 1 người, mà thầy chùa này lấy của người ta bao nhiêu người, thì phải trả đủ mới xong nghiệp làm hoa báo.

2/ Đặc biệt, Đạo Phật có pháp môn Thiền tông. Là pháp môn dạy cho loài người biết 2 phần:

*1 là Giác ngộ. Tức hiểu biết toàn diện ở trái đất này dù hữu hình hay vô hình, mà thầy chùa tu không biết, cũng đi đây đi đó giảng đạo phật giác ngộ. Cũng để lấy tiền của những người không biết. Thầy chùa này cũng bị nghiệp làm hoa báo đó.

* 2 là Giải thoát. Tức giãy giụa, để thoát ra ngoài trái đất và Tam giới. Để trở về Phật giới. không còn sinh- già- bệnh- chết nữa. Thầy chùa này không biết, mà cũng tổ chức dạy những người không biết, cũng để lấy tiền của những người không biết này. Nên bị nhân quả làm hoa báo đó. Người bị làm hoa báo không phải là đầu thai thành cái cây. Mà người này phải làm trung ấm thân hoài. Vị Thần quản lý trung ấm thân người này, đưa đến những cây to lâu năm, trên 60 năm ở đây và canh chừng người này. Vì vậy những cây to trên 60 năm, là nơi các trung ấm thân ở. Cho nên cây to nào mà có trung ấm thân ở, thì rất linh là vậy.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

27 Tại sao cây to trên 60 năm có hồn cây

Trò hỏi:

Người bị làm hoa báo không phải đầu thai thành cái cây. Vậy tại sao những cây to trên 60 năm nó lại tụ hội để trở lại làm người được?

Thầy trả lời:

Phải tìm hiểu làm Hoa báo trong đạo Phật mà Đức Phật dạy là gì, và ai phải chịu nhân quả mang nghiệp làm hoa báo này.

Hoa báo là gì?

Là làm các loại hoa, làm các loại Nấm, làm các loại trái cây, làm các loại rau. Nói chung là làm các loài thực vật mà loài người ăn được, để cho loài người ăn. Ai bị mang ác nghiệp hoa báo này? Là những người tu hành mà lừa đảo những người không biết, để lấy tiền của những người này. Gồm những người như sau:

1/ Đạo Phật có 6 pháp môn tu, mà thầy chùa tu không biết. Đi đây đi đó giảng đạo Phật. Để những người không biết này cúng tiền cho thầy chùa này xài. Thầy chùa này nhận tiền nên bị làm hoa báo. Mỗi khi người cúng tiền cho thầy chùa này xài ăn thực vật gì thì thầy chùa này được vị Thần quản lý dẫn đến, bắt thầy chùa này phải bỏ ra 1 phần nghiệp phước đức của mình. Vị Thần quản lý lấy phần nghiệp phước đức này, đưa vào phần ăn của người mà thầy này lường gạt lấy tiền, để cho thức ăn được tăng phần ngon. Thầy chùa trả hoa báo như vậy, khi nào số tiền mà thầy chùa này lấy của những người mà thầy chùa này gạt của người ta đủ, thì mới xong. Không phải trả hoa báo cho 1 người, mà thầy chùa này lấy của người ta bao nhiêu người, thì phải trả đủ mới xong nghiệp làm hoa báo.

2/ Đặc biệt, Đạo Phật có pháp môn Thiền tông. Là pháp môn dạy cho loài người biết 2 phần:

*1 là Giác ngộ. Tức hiểu biết toàn diện ở trái đất này dù hữu hình hay vô hình, mà thầy chùa tu không biết, cũng đi đây đi đó giảng đạo phật giác ngộ. Cũng để lấy tiền của những người không biết. Thầy chùa này cũng bị nghiệp làm hoa báo đó.

* 2 là Giải thoát. Tức giãy giụa, để thoát ra ngoài trái đất và Tam giới. Để trở về Phật giới. không còn sinh- già- bệnh- chết nữa. Thầy chùa này không biết, mà cũng tổ chức dạy những người không biết, cũng để lấy tiền của những người không biết này. Nên bị nhân quả làm hoa báo đó. Người bị làm hoa báo không phải đầu thai thành cái cây. Mà người này phải làm trung ấm thân hoài. Vị Thần quản lý trung ấm thân người này, đưa đến những cây to lâu năm, trên 60 năm ở đây và canh chừng người này. Vì vậy những cây to trên 60 năm, là nơi các trung ấm thân ở. Cho nên cây to nào mà có trung ấm thân ở, thì rất linh là vậy.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam