Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người tu thiền tông phải dựa vào đâu, tìm sự thật ở đâu
Episode 616th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:51

Share Episode

Shownotes

06 Người tu thiền tông phải dựa vào đâu, tìm sự thật ở đâu

Trò hỏi:

Xin hỏi người tu Thiền tông phải dựa vào đâu, và tìm sự thật ở đâu?

Thầy trả lời:

Người tu Thiền tông phải dựa vào:

1/ Thực tế.

2/ Khoa học vật lý ở trái đất, ở không gian, ở Phật giới và càn khôn vũ trụ.

Tìm sự thật có bốn nơi gồm:


1/ Tìm hiểu sự thật ở trái đất để biết ở trái đất có mấy loài sống chung.


+ Các loài sống ở trái đất để làm gì.


+ Ở trái đất này có bao nhiêu đạo.


+ Đạo ở mỗi trái đất này ai lập ra.


+ Đạo lập ra ở trái đất để làm gì.


+ Người tu theo các đạo ở trái đất này để được cái chi.


+ Tìm hiểu để biết tại sao trái đất có nhân quả.


+ Tìm hiểu luân hồi do đâu mà sanh.


+ Người Tu theo các đạo có bị nhân quả hay không vv…


2/ Tìm hiểu sự thật ở tam giới có mấy loài sống ở tam giới:


+ Sống ở tam giới để làm gì.


3/ Tìm hiểu sự thật ở Phật giới. Sống ở Phật giới cũng để làm gì.


4/ Tìm hiểu sự thật ở càn khôn vũ trụ: Càn khôn vũ trụ chứa gì trong đó vv…


Người muốn tu Thiền tông phải dựa vào các phần nêu trên thì mới có kết quả tốt được.


2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

06 Người tu thiền tông phải dựa vào đâu, tìm sự thật ở đâu

Trò hỏi:

Xin hỏi người tu Thiền tông phải dựa vào đâu, và tìm sự thật ở đâu?

Thầy trả lời:

Người tu Thiền tông phải dựa vào:

1/ Thực tế.

2/ Khoa học vật lý ở trái đất, ở không gian, ở Phật giới và càn khôn vũ trụ.

Tìm sự thật có bốn nơi gồm:

1/ Tìm hiểu sự thật ở trái đất để biết ở trái đất có mấy loài sống chung.

+ Các loài sống ở trái đất để làm gì.

+ Ở trái đất này có bao nhiêu đạo.

+ Đạo ở mỗi trái đất này ai lập ra.

+ Đạo lập ra ở trái đất để làm gì.

+ Người tu theo các đạo ở trái đất này để được cái chi.

+ Tìm hiểu để biết tại sao trái đất có nhân quả.

+ Tìm hiểu luân hồi do đâu mà sanh.

+ Người Tu theo các đạo có bị nhân quả hay không vv…

2/ Tìm hiểu sự thật ở tam giới có mấy loài sống ở tam giới:

+ Sống ở tam giới để làm gì.

3/ Tìm hiểu sự thật ở Phật giới. Sống ở Phật giới cũng để làm gì.

4/ Tìm hiểu sự thật ở càn khôn vũ trụ: Càn khôn vũ trụ chứa gì trong đó vv…

Người muốn tu Thiền tông phải dựa vào các phần nêu trên thì mới có kết quả tốt được.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam