Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
yêu thương người khác là thành Phật, Bồ Tát, Thần Thánh đúng không
Episode 1719th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:03

Share Episode

Shownotes

17 yêu thương người khác là thành Phật, Bồ Tát, Thần Thánh đúng không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Chư Thiên, Chư Phật, Bồ Tát, Tam Bảo, Thần Thánh, lúc nào các ngài cũng yêu thương. Yêu thương được chúng sinh, mới sinh lên về cõi đó. Vì nếu không yêu thương chúng ta, các ngài không phải là Thần Thánh”. Xin hỏi Nhân dân:

- Ý 1: Thầy này giảng như vậy, có đúng không?

- Ý 2: Chỉ cần yêu thương người khác là thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thần Thánh. Vậy con chó yêu thương chủ, thì có thành Thần Thánh được không?

- Ý 3: Thầy Chân Quang được xưng tụng là có lòng từ bi yêu thương, đến để giảng pháp cho Phật tử nghe, vậy thầy Chân Quang có đang tự nhận mình là Thần Thánh không?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy này giảng tầm bậy tầm bạ, mà cũng đi giảng đạo Phật. Đạo Phật là đạo công thức khoa học, phải học cho thông Giáo lý, mới đi giảng đạo Phật được.

Còn không học quyển Giáo lý của đạo Phật, mà đi giảng, giống như người mù rờ voi. Đụng đâu nói đó, nói tầm bậy tầm bạ, làm trò cười cho thiên hạ.

- Ý 2: Chỉ cần yêu thương người khác là thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thần Thánh. Vậy con chó yêu thương chủ, thì có thành Thần Thánh được hay không?

+ Tu theo đạo Phật mà không học Giáo lý, mà đi giảng đạo, nên nói tầm bậy tầm bạ. Nếu lấy tiền của người khác nữa thì Hoa báo, Địa ngục mời mình vào đó.

- Ý 3: Thầy Chân Quang được xưng tụng là có lòng từ bi yêu thương, đến để giảng pháp cho Phật tử nghe, vậy thầy Chân Quang có đang tự nhận mình là Thần Thánh không?

+ Người đi giảng đạo Phật mà không học Giáo lý đạo Phật, thì là “Thánh ngốc”. Chớ Thần Thánh làm gì có chuyện đi nói tầm bậy tầm bạ như vậy.

Ở đời cũng vì cái danh

Không biết nói xạo để giành miếng ăn

Miếng ăn cột trói ta ăn

Vào nơi Địa ngục, miếng ăn ta lừa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

17 yêu thương người khác là thành Phật, Bồ Tát, Thần Thánh đúng không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Chư Thiên, Chư Phật, Bồ Tát, Tam Bảo, Thần Thánh, lúc nào các ngài cũng yêu thương. Yêu thương được chúng sinh, mới sinh lên về cõi đó. Vì nếu không yêu thương chúng ta, các ngài không phải là Thần Thánh”. Xin hỏi Nhân dân:

+ Ý 1: Thầy này giảng như vậy, có đúng không?

+ Ý 2: Chỉ cần yêu thương người khác là thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thần Thánh. Vậy con chó yêu thương chủ, thì có thành Thần Thánh được không?

+ Ý 3: Thầy Chân Quang được xưng tụng là có lòng từ bi yêu thương, đến để giảng pháp cho Phật tử nghe, vậy thầy Chân Quang có đang tự nhận mình là Thần Thánh không?

Trả lời:

+ Ý 1: Thầy này giảng tầm bậy tầm bạ, mà cũng đi giảng đạo Phật. Đạo Phật là đạo công thức khoa học, phải học cho thông Giáo lý, mới đi giảng đạo Phật được.

Còn không học quyển Giáo lý của đạo Phật, mà đi giảng, giống như người mù rờ voi. Đụng đâu nói đó, nói tầm bậy tầm bạ, làm trò cười cho thiên hạ.

+ Ý 2: Chỉ cần yêu thương người khác là thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thần Thánh. Vậy con chó yêu thương chủ, thì có thành Thần Thánh được hay không?

+ Tu theo đạo Phật mà không học Giáo lý, mà đi giảng đạo, nên nói tầm bậy tầm bạ. Nếu lấy tiền của người khác nữa thì Hoa báo, Địa ngục mời mình vào đó.

+ Ý 3: Thầy Chân Quang được xưng tụng là có lòng từ bi yêu thương, đến để giảng pháp cho Phật tử nghe, vậy thầy Chân Quang có đang tự nhận mình là Thần Thánh không?

+ Người đi giảng đạo Phật mà không học Giáo lý đạo Phật, thì là “Thánh ngốc”. Chớ Thần Thánh làm gì có chuyện đi nói tầm bậy tầm bạ như vậy.

Ở đời cũng vì cái danh

Không biết nói xạo để giành miếng ăn

Miếng ăn cột trói ta ăn

Vào nơi Địa ngục, miếng ăn ta lừa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam