Artwork for podcast RoZh.Lab
10: کتاب زبان فضاـ نوشته برایان لاوسون ـ بخش دوم ـ فضا و ابعاد انسانی
Episode 1028th August 2020 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:45:23

Share Episode

Shownotes

این بخش را برایان لاسون به فضا و ابعاد انسانی اختصاص داده و برای شروع به روانشناسی انسان پرداخته و انگیزه ها و نیازهای انسان را با استفاده از هرم مازلو توضیح داده است. او از سه نیاز مهم مکانی؛ انگیختگی٬امنیت و هویت می گوید و آنها را به تفصیل توضیح می دهد. بخش دوم همچنان به پایه ریزی کتاب مشغول است و ما را با برای هفت بخش بعدی کتاب آماده می کند

Links