Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Ngồi thiền bị âm nhập, sao Đức Phật ngồi thiền
Episode 3716th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:49

Share Episode

Shownotes

37 Ngồi thiền bị âm nhập, sao Đức Phật ngồi thiền

Trò hỏi:

Ngồi thiền bị ma nhập. Vậy tại sao Đức Phật lại ngồi thiền và còn dạy các môn đồ của mình ngồi thiền là sao?

Thầy trả lời:

+ Bất cứ người nào tu theo đạo Phật, đầu tiên là phải học quyển Giáo Lý trước nhất.

+ Trong quyển Giáo Lý của pháp môn nào, Đức Phật đều có dạy công thức tu để thành tựu của pháp môn đó.

* Tôi xin trả lời về pháp môn ngồi Thiền có 2 dạng:

* Một là: Vị Phật ngồi thiền, là để Đức Phật kiểm 6 pháp môn của Đức Phật.

Được Ban Thần Thánh Tiên trợ giúp về An Ninh xung quanh, nên các Vị loài Âm Hồn không quấy phá.

* Hai là: Người bình thường ngồi Thiền, là mơ mộng và tưởng tượng mong cho Vị Thánh nào đó nhập vào để” Đắc Đạo”.

+ Ở Trái đất này, là của các Vị Thập loại Âm Hồn quản lý. Vì vậy, bất cứ Vị Thầy nào ngồi thiền, mà muốn đắc đạo, thì các vị Âm Hồn nhập vào mình ngay, rồi xưng đủ thứ danh, rồi tuyên bố chứng đạo này đạo kia.

* Để giúp người tu theo đạo Phật không bị sai. Nên trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy người tu theo đạo Phật như sau:

Các người tu theo đạo Phật mà ngồi thiền, thì chắc chắn bị các Vị Âm Hồn nhập, rồi xưng này xưng kia, là Tà Ma đó!

Vì vậy, người tu theo đạo Phật pháp môn nào. Trước nhất là phải học quyển Giáo Lý của pháp môn, thì tu mới không sai được.

Khi Đức Phật ngồi thiền kiểm 6 pháp môn của Đức Phật dạy xong. Đức Phật có nói:

Các ngươi, chớ có bắt chước Như Lai ngồi thiền, mà bị Âm Hồn nhập đó!

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

37 Ngồi thiền bị âm nhập, sao Đức Phật ngồi thiền

Trò hỏi:

Ngồi thiền bị ma nhập. Vậy tại sao Đức Phật lại ngồi thiền và còn dạy các môn đồ của mình ngồi thiền là sao?

Thầy trả lời:

+ Bất cứ người nào tu theo đạo Phật, đầu tiên là phải học quyển Giáo Lý trước nhất.

+ Trong quyển Giáo Lý của pháp môn nào, Đức Phật đều có dạy công thức tu để thành tựu của pháp môn đó.

* Tôi xin trả lời về pháp môn ngồi Thiền có 2 dạng:

* Một là: Vị Phật ngồi thiền, là để Đức Phật kiểm 6 pháp môn của Đức Phật.

Được Ban Thần Thánh Tiên trợ giúp về An Ninh xung quanh, nên các Vị loài Âm Hồn không khuấy phá.

* Hai là: Người bình thường ngồi Thiền, là mơ mộng và tưởng tượng mong cho Vị Thánh nào đó nhập vào để” Đắc Đạo”.

+ Ở Trái đất này, là của các Vị Thập loại Âm Hồn quản lý. Vì vậy, bất cứ Vị Thầy nào ngồi thiền, mà muốn đắc đạo, thì các vị Âm Hồn nhập vào mình ngay, rồi xưng đủ thứ danh, rồi tuyên bố chứng đạo này đạo kia.

* Để giúp người tu theo đạo Phật không bị sai. Nên trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy người tu theo đạo Phật như sau:

Các người tu theo đạo Phật mà ngồi thiền, thì chắc chắn bị các Vị Âm Hồn nhập, rồi xưng này xưng kia, là Tà Ma đó!

Vì vậy, người tu theo đạo Phật pháp môn nào. Trước nhất là phải học quyển Giáo Lý của pháp môn, thì tu mới không sai được.

Khi Đức Phật ngồi thiền kiểm 6 pháp môn của Đức Phật dạy xong. Đức Phật có nói:

Các ngươi, chớ có bắt chước Như Lai ngồi thiền, mà bị Âm Hồn nhập đó!

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam