Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Pháp chủ! Nhiệm vụ
Episode 112th January 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:14:40

Share Episode

Shownotes

Trò hỏi:

Pháp chủ là ai trong đạo Phật?

Thầy trả lời:

Pháp: là tiếng nói.

Chủ: là chủ của tiếng nói.

* Chủ tiếng nói đó là ai? 

Là của vị toàn năng toàn giác nói ra, gọi là vị Phật.

 

Vị Phật: là vị hiểu và biết tất cả trùm khắp trong càn khôn vũ trụ, như: 

Càn khôn vũ trụ chứa gì trong đó. Vị Phật cũng biết.

Phật giới ở đâu. Vị Phật cũng biết.

Loài nào sống ở Phật giới. Vị Phật cũng biết.

Sống trong Phật giới để làm gì. Vị Phật cũng biết

Tam giới ở đâu. Vị Phật cũng biết.

Loài nào sống trong tam giới. Vị Phật cũng biết.

Sống trong tam giới để làm gì. Vị Phật cũng biết.

Địa giới ở đâu. Vị Phật cũng biết.

Địa giới có mấy loài sống trong đó. Vị Phật cũng biết.rất rõ.

Các loài sống trong địa giới để làm gì. Vị Phật cũng biết toàn diện.


 --------//------------//--------


Trò hỏi:

Pháp chủ có nhiệm vụ gì trong đạo Phật?

Thầy trả lời:

Pháp chủ có nhiệm vụ như sau: 

Một là, Pháp chủ là người thay thế Đức Phật dạy đạo Phật cho các người tu theo đạo Phật, gọi là “tín đồ của đạo Phật”, biết tất cả những lời của Đức Phật dạy mà không sai sót một câu nào dù là nhỏ nhất.

Hai là, vị nào muốn làm Pháp chủ thì phải có 7 phần như sau:

Phần 1: Vị Pháp chủ thì vị đó phải thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 2: Vị Pháp chủ thì vị đó phải giải thích được tất cả các kinh hay sách của vị Phật để lại, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 3: Vị Pháp chủ thì phải cho mọi người hỏi tự do về tất cả các pháp môn tu của đạo, dù có khó đến đâu cũng phải trả lời được, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 4: Vị Pháp chủ thì cũng phải cho người khác hỏi tự do tất cả các đạo khác ở trên trái đất này, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 5: Vị Pháp chủ thì cũng phải giải thích được tất cả những câu dạy tuyệt mật của Đức Phật, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 6: Vị Pháp chủ thì vị này phải xem qua quyển Kinh Vô Tự hiểu tột cùng của quyển Kinh Vô Tự này, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 7: Vị Pháp chủ thì vị này phải được Đức Phật truyền bí kíp đạo Phật cho thì mới làm Pháp chủ được.

…v.v…

Trên đây là cơ bản của vị Pháp chủ của đạo Phật. 

Nếu không đạt được các phần nêu trên mà làm Pháp chủ thì rất nguy hiểm. Khi chết, có thể không trở lại làm người được, còn chuyện giải thoát xem như bít lối luôn.

Đừng ham Pháp chủ ngồi cao

Không biết Phật pháp thì nhào, thầy ơi!

Nhào vô lửa lớn hết đời

Không về Phật giới, muôn đời lửa to!


--------//------------//--------


Nhiệm vụ của vị Pháp chủ khi nhận chức thì phải thực hiện ngay công việc như sau:

Triệu tập Hội đồng Trị sự đạo Phật ngay để tổng kiểm tra toàn diện 5 phần, gồm:

 

I/ TỔNG KIỂM TRA PHẦN 1: Chùa là tài sản của hội đạo Phật. 

 

Tổng số chùa của hội đạo Phật quản lý là có bao nhiêu chùa, phải thống kê thật rõ ràng.

Tổng số chùa của hội đạo Phật quản lý tu theo từng pháp môn nào, cũng phân loại thật rõ ràng.

Chùa tu theo pháp môn nào thì phải treo bảng hiệu rõ ràng của pháp môn đó. Tuyệt đối, không chùa nào của hội đạo Phật mà không treo bảng của pháp môn tu.

Tất cả các chùa phải có các quyển: Giáo lý, Giáo kinh, Giáo lễ, Giáo Luật, Tôn chỉ, Cương lĩnh, Nội quy, Đạo phục, Giấy chứng nhận của chính quyền cấp là Tu sĩ.

 

Tất cả các chùa của hội đạo Phật quản lý thì phải có Ban Quản lý chùa với đầy đủ 10 phần như sau:

 

5.1. Quyển Giáo lý của pháp môn tu.

5.2. Quyển Giáo kinh của pháp môn tu.

5.3. Quyển Giáo lễ của pháp môn tu.

5.4. Quyển Giáo luật của pháp môn tu.

5.5. Quyển Giáo điều của pháp môn tu.

5.6. Có Tôn chỉ của pháp môn tu.

5.7 Có Cương lĩnh của pháp môn tu.

5.8 Có Nội quy của pháp môn tu.

5.9.Có Đạo phục của pháp môn tu.

5.10. Có Giấy hay Bằng chứng nhận của pháp môn tu.

 

Vị Tân Pháp chủ thì phải thực thi luật pháp về Tôn giáo triệt để như sau:

Nếu chùa nào là tài sản của hội đạo Phật mà chưa có đầy đủ các phần nêu trên thì Hội đồng Trị sự hội đạo Phật phải liên hệ với chính quyền phụ trách Tôn giáo lo thực hiện đầy đủ trong thời gian ngắn nhất.

 

Các chùa nào là tài sản của hội đạo Phật mà chưa có đầy đủ các phần nêu trên thì phải tạm thời đóng cửa để luật Tôn giáo của chính phủ được nghiêm chỉnh thực hiện. 

 

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của vị Tân Pháp chủ phải thực hiện để hội đạo Phật nghiêm túc thực hiện luật pháp của nhà nước về Tôn giáo một cách triệt để. Tuyệt đối không cho chùa tư nhân vào làm thành viên của hội đạo Phật để tránh rắc rối về sau này.

 

II/ TỔNG KIỂM TRA PHẦN 2: Tu sĩ là hội viên của hội đạo Phật.

 

Tổng số tu sĩ của hội đạo Phật quản lý, có bao nhiêu tu sĩ là hội viên.

Tổng số tu sĩ hội viên hội đạo Phật có bao nhiêu tu sĩ nam và bao nhiêu tu sĩ nữ.

Tổng số tu sĩ nam và tu sĩ nữ này đã có quyển Giới luật của đạo Phật hết chưa? Nếu vị tu sĩ nam hay tu sĩ nữ nào mà chưa có quyển Giới luật thì vị Pháp chủ phải ra lệnh cung cấp cho các vị tu sĩ nam và tu sĩ nữ này quyển Giới luật ngay.

Tổng số tu sĩ nam và tu sĩ nữ của hội đạo Phật quản lý đã có Giấy chứng nhận của nhà nước cấp hết chưa?

Nếu tu sĩ nam hay tu sĩ nữ nào của hội đạo Phật quản lý mà chưa có Giấy chứng nhận của nhà nước cấp thì Văn phòng hội đạo phật trung ương phải tức tốc liên hệ với Ban Tôn giáo Chính phủ xin cấp Giấy là tu sĩ nam hay tu sĩ nữ của hội đạo Phật.

 

Một vị tu sĩ nam hay tu sĩ nữ của hội đạo Phật quản lý thì phải có đầy đủ 10 phần như sau:

6.1. Quyển Giáo lý của pháp môn tu.

6.2. Quyển Giáo kinh của pháp môn tu.

6.3. Quyển Giáo lễ của pháp môn tu.

6.4. Quyển Giáo luật của pháp môn tu.

6.5. Quyển Giáo điều của pháp môn tu.

6.6. Có Tôn chỉ của pháp môn tu.

6.7 Có Cương lĩnh của pháp môn tu.

6.8 Có Nội quy của pháp môn tu.

6.9.Có Đạo phục của pháp môn tu.

6.10. Có Giấy hay Bằng chứng nhận của pháp môn tu. 

thì mới là vị tu sĩ thật. Còn tu sĩ nào không có đầy đủ 10 phần nêu trên là tu sĩ giả. Hội đạo Phật không chấp nhận cho bất kì một vị tu sĩ giả nào ở trong hội đạo Phật. Nếu trong hội đạo Phật chỉ cần có 1 tu sĩ giả thì sẽ phá hoại hội đạo Phật ngay. 

 

Các chùa nào chưa có đầy đủ các phần nếu trên thì phải tạm thời đóng cửa để luật về Tôn giáo của chính phủ được nghiêm chỉnh chấp hành. 

 

Đây là nhiệm vụ của vị Tân Pháp chủ phải thực hiện để trong hội đạo Phật không có thầy chùa giả.

 

III/ TỔNG KIỂM TRA PHẦN 3: Pháp môn tu của hội đạo Phật.

 

- Có vị Hòa thượng dạy: đạo Phật có tất cả là 84.000 pháp môn tu!

Vì vậy, vị Pháp chủ phải kiểm tra mỗi pháp môn tu đều phải có quyển Giáo lý của pháp môn tu đó.

-84.000 pháp môn tu này, mỗi pháp môn tu thành cái gì, vị Pháp chủ phải giải thích thật rõ ràng 84.000 pháp môn tu này.

 

IV/ TỔNG KIỂM TRA PHẦN 4: Hiến chương của hội đạo Phật.

 

- Vị Pháp chủ phải kiểm tra Hiến chương của hội đạo Phật có bao nhiêu chương.

- Hiến chương của hội đạo Phật chỉ áp dụng 2 phần:

Áp dụng cho tất cả các chùa là tài sản của hội đạo Phật.

Áp dụng cho tất cả các tu sĩ là hội viên của hội đạo Phật.

- Tuyệt đối không áp dụng cho các chùa của tư nhân.

- Tuyệt đối không áp dụng cho các tu sĩ không phải là hội viên của hội đạo Phật.

 

V/ TỔNG KIỂM TRA PHẦN 5: Giảng sư của hội đạo Phật.

 

- Giảng sư của hội đạo Phật có 2 dạng:

Giảng sư của hội đạo Phật chuyên giảng về một pháp môn.

Giảng sư của hội đạo Phật chuyên giảng đa pháp môn, tức 84.000 pháp môn.

- Vị Tân Pháp chủ này phải trực tiếp kiểm tra hai dạng Giảng sư đạo Phật này.

- Vị Giảng sư nào đạt thì cấp Giấy chứng nhận là Giảng sư đạo Phật.

- Vị Pháp chủ phải kiểm tra các vị Giảng sư này, vị Giảng sư nào giải thích được thật rõ ràng ở trái đất là nơi ngũ thú tạp cư và nhiệm vụ của mỗi loài thì mới được cấp Giấy chứng nhận là Giảng sư đạo Phật.


--------//------------//--------


Trò hỏi:

Pháp chủ làm thật đúng được gì?

Thầy trả lời:

-Pháp chủ mà làm thật đúng thì được Công đức vô lượng.

Khi trở về Phật giới thì được vị Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất dự lễ do Ban Nghi lễ Thần - Thánh - Tiên tổ chức và rước ra tầng Bình Lưu của trái đất chờ ngày trở về Phật giới thành Phật.

-Còn vị Pháp chủ mà làm sai thì cũng được vào Hầm lửa lớn vui chơi với lửa vĩnh viễn.

 

Kệ nói về Pháp chủ:

 

Đạo Phật chỉ rõ hai đường

Kẻ đi lục đạo, người về vô sanh

Tu Phật phải hiểu rõ rành

Tu thì nhân quả, học rành về Quê.

Công đức là mang trở về

Phước đức thì phải lê thê hồng trần

Thiền tông không tu, chỉ cần

Tạo nhiều Công đức, chỉ cần vậy thôi.

Thiền tông bỏ hẳn thế ngồi

Gia đình- Tổ quốc, thế thôi tu gì

Người tu vì bởi ngu si

Tu mà chứng quả, phải đi Cô hồn.


 --------//------------//--------


Trò hỏi:

Nhiệm vụ của vị Pháp chủ bắt buộc phải thực hiện.

Thầy trả lời:

Nhiệm vụ của vị Pháp chủ bắt buộc phải thực hiện 4 tấm bảng có 8 chữ vàng mà trong đạo Phật vị nào cũng biết nhưng không ai hiểu nghĩa. 4 tấm bảng gồm:


Bảng số 1: Giải thích hai chữ “Từ bi”.

Vị Pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng hai chữ từ bi này là gì, để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩa hai chữ từ bi này. Mỗi người hiểu nghĩa từ bi thì vị Pháp chủ có được 1 hạt Công đức.

 

Bảng số 2: Giải thích hai chữ “Trí tuệ”.

Vị Pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng hai chữ trí tuệ này là gì? để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩ hai chữ trí tuệ này. Mỗi người hiểu ý nghĩa trí tuệ thì vị Pháp chủ có được 1 hạt Công đức.

 

Bảng số 3: Giải thích hai chữ “Giác ngộ”.

Vị Pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng hai chữ giác ngộ này là gì? để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩ hai chữ giác ngộ này. Mỗi người hiểu ý nghĩa giác ngộ thì vị Pháp chủ có được 1 hạt Công đức.

 

Bảng số 4: Giải thích hai chữ “Giải thoát”.

Vị Pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng hai chữ giải thoát này là gì để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩ hai chữ giải thoát này. Mỗi người hiểu ý nghĩa giải thoát này thì vị Pháp chủ có được 1 hạt Công đức.

- Vị Pháp chủ bắt buộc phải thực hiện cho bằng được 4 tấm bằng này để có vô lượng hạt Công đức mang trở về Phật giới thành Phật.

- Còn vị Pháp chủ mà không thực hiện được 4 tấm bảng này, chẳng những không có Công đức, mà phải vào Hầm lửa lớn sống. Đây là quy luật nhân quả ở trái đất này vậy.

 

2023/01/12 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

 DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

✅ Youtube: https://youtu.be/xtbZrZm8QmM

✅ Website: https://thientongmt.com/phap-chu-nhiem-vu.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

Trò hỏi:

Pháp chủ là ai trong đạo Phật?

Thầy trả lời:

Pháp: là tiếng nói.

Chủ: là chủ của tiếng nói.

* Chủ tiếng nói đó là ai?

Là của vị toàn năng toàn giác nói ra, gọi là vị Phật.

Vị Phật: là vị hiểu và biết tất cả trùm khắp trong càn khôn vũ trụ, như:

Càn khôn vũ trụ chứa gì trong đó. Vị Phật cũng biết.

Phật giới ở đâu. Vị Phật cũng biết.

Loài nào sống ở Phật giới. Vị Phật cũng biết.

Sống trong Phật giới để làm gì. Vị Phật cũng biết

Tam giới ở đâu. Vị Phật cũng biết.

Loài nào sống trong tam giới. Vị Phật cũng biết.

Sống trong tam giới để làm gì. Vị Phật cũng biết.

Địa giới ở đâu. Vị Phật cũng biết.

Địa giới có mấy loài sống trong đó. Vị Phật cũng biết.rất rõ.

Các loài sống trong địa giới để làm gì. Vị Phật cũng biết toàn diện.

--------//------------//--------

Trò hỏi:

Pháp chủ có nhiệm vụ gì trong đạo Phật?

Thầy trả lời:

Pháp chủ có nhiệm vụ như sau:

Một là, Pháp chủ là người thay thế Đức Phật dạy đạo Phật cho các người tu theo đạo Phật, gọi là “tín đồ của đạo Phật”, biết tất cả những lời của Đức Phật dạy mà không sai sót một câu nào dù là nhỏ nhất.

Hai là, vị nào muốn làm Pháp chủ thì phải có 7 phần như sau:

Phần 1: Vị Pháp chủ thì vị đó phải thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 2: Vị Pháp chủ thì vị đó phải giải thích được tất cả các kinh hay sách của vị Phật để lại, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 3: Vị Pháp chủ thì phải cho mọi người hỏi tự do về tất cả các pháp môn tu của đạo, dù có khó đến đâu cũng phải trả lời được, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 4: Vị Pháp chủ thì cũng phải cho người khác hỏi tự do tất cả các đạo khác ở trên trái đất này, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 5: Vị Pháp chủ thì cũng phải giải thích được tất cả những câu dạy tuyệt mật của Đức Phật, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 6: Vị Pháp chủ thì vị này phải xem qua quyển Kinh Vô Tự hiểu tột cùng của quyển Kinh Vô Tự này, thì mới làm Pháp chủ được.

Phần 7: Vị Pháp chủ thì vị này phải được Đức Phật truyền bí kíp đạo Phật cho thì mới làm Pháp chủ được.

…v.v…

Trên đây là cơ bản của vị Pháp chủ của đạo Phật.

Nếu không đạt được các phần nêu trên mà làm Pháp chủ thì rất nguy hiểm. Khi chết, có thể không trở lại làm người được, còn chuyện giải thoát xem như bít lối luôn.

Đừng ham Pháp chủ ngồi cao

Không biết Phật pháp thì nhào, thầy ơi!

Nhào vô lửa lớn hết đời

Không về Phật giới, muôn đời lửa to!

--------//------------//--------

Nhiệm vụ của vị Pháp chủ khi nhận chức thì phải thực hiện ngay công việc như sau:

Triệu tập Hội đồng Trị sự đạo Phật ngay để tổng kiểm tra toàn diện 5 phần, gồm:

I/ TỔNG KIỂM TRA PHẦN 1: Chùa là tài sản của hội đạo Phật.

Tổng số chùa của hội đạo Phật quản lý là có bao nhiêu chùa, phải thống kê thật rõ ràng.

Tổng số chùa của hội đạo Phật quản lý tu theo từng pháp môn nào, cũng phân loại thật rõ ràng.

Chùa tu theo pháp môn nào thì phải treo bảng hiệu rõ ràng của pháp môn đó. Tuyệt đối, không chùa nào của hội đạo Phật mà không treo bảng của pháp môn tu.

Tất cả các chùa phải có các quyển: Giáo lý, Giáo kinh, Giáo lễ, Giáo Luật, Tôn chỉ, Cương lĩnh, Nội quy, Đạo phục, Giấy chứng nhận của chính quyền cấp là Tu sĩ.

Tất cả các chùa của hội đạo Phật quản lý thì phải có Ban Quản lý chùa với đầy đủ 10 phần như sau:

5.1. Quyển Giáo lý của pháp môn tu.

5.2. Quyển Giáo kinh của pháp môn tu.

5.3. Quyển Giáo lễ của pháp môn tu.

5.4. Quyển Giáo luật của pháp môn tu.

5.5. Quyển Giáo điều của pháp môn tu.

5.6. Có Tôn chỉ của pháp môn tu.

5.7 Có Cương lĩnh của pháp môn tu.

5.8 Có Nội quy của pháp môn tu.

5.9.Có Đạo phục của pháp môn tu.

5.10. Có Giấy hay Bằng chứng nhận của pháp môn tu.

Vị Tân Pháp chủ thì phải thực thi luật pháp về Tôn giáo triệt để như sau:

Nếu chùa nào là tài sản của hội đạo Phật mà chưa có đầy đủ các phần nêu trên thì Hội đồng Trị sự hội đạo Phật phải liên hệ với chính quyền phụ trách Tôn giáo lo thực hiện đầy đủ trong thời gian ngắn nhất.

Các chùa nào là tài sản của hội đạo Phật mà chưa có đầy đủ các phần nêu trên thì phải tạm thời đóng cửa để luật Tôn giáo của chính phủ được nghiêm chỉnh thực hiện.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của vị Tân Pháp chủ phải thực hiện để hội đạo Phật nghiêm túc thực hiện luật pháp của nhà nước về Tôn giáo một cách triệt để. Tuyệt đối không cho chùa tư nhân vào làm thành viên của hội đạo Phật để tránh rắc rối về sau này.

II/ TỔNG KIỂM TRA PHẦN 2: Tu sĩ là hội viên của hội đạo Phật.

Tổng số tu sĩ của hội đạo Phật quản lý, có bao nhiêu tu sĩ là hội viên.

Tổng số tu sĩ hội viên hội đạo Phật có bao nhiêu tu sĩ nam và bao nhiêu tu sĩ nữ.

Tổng số tu sĩ nam và tu sĩ nữ này đã có quyển Giới luật của đạo Phật hết chưa? Nếu vị tu sĩ nam hay tu sĩ nữ nào mà chưa có quyển Giới luật thì vị Pháp chủ phải ra lệnh cung cấp cho các vị tu sĩ nam và tu sĩ nữ này quyển Giới luật ngay.

Tổng số tu sĩ nam và tu sĩ nữ của hội đạo Phật quản lý đã có Giấy chứng nhận của nhà nước cấp hết chưa?

Nếu tu sĩ nam hay tu sĩ nữ nào của hội đạo Phật quản lý mà chưa có Giấy chứng nhận của nhà nước cấp thì Văn phòng hội đạo phật trung ương phải tức tốc liên hệ với Ban Tôn giáo Chính phủ xin cấp Giấy là tu sĩ nam hay tu sĩ nữ của hội đạo Phật.

Một vị tu sĩ nam hay tu sĩ nữ của hội đạo Phật quản lý thì phải có đầy đủ 10 phần như sau:

6.1. Quyển Giáo lý của pháp môn tu.

6.2. Quyển Giáo kinh của pháp môn tu.

6.3. Quyển Giáo lễ của pháp môn tu.

6.4. Quyển Giáo luật của pháp môn tu.

6.5. Quyển Giáo điều của pháp môn tu.

6.6. Có Tôn chỉ của pháp môn tu.

6.7 Có Cương lĩnh của pháp môn tu.

6.8 Có Nội quy của pháp môn tu.

6.9.Có Đạo phục của pháp môn tu.

6.10. Có Giấy hay Bằng chứng nhận của pháp môn tu.

thì mới là vị tu sĩ thật. Còn tu sĩ nào không có đầy đủ 10 phần nêu trên là tu sĩ giả. Hội đạo Phật không chấp nhận cho bất kì một vị tu sĩ giả nào ở trong hội đạo Phật. Nếu trong hội đạo Phật chỉ cần có 1 tu sĩ giả thì sẽ phá hoại hội đạo Phật ngay.

Các chùa nào chưa có đầy đủ các phần nếu trên thì phải tạm thời đóng cửa để luật về Tôn giáo của chính phủ được nghiêm chỉnh chấp hành.

Đây là nhiệm vụ của vị Tân Pháp chủ phải thực hiện để trong hội đạo Phật không có thầy chùa giả.

III/ TỔNG KIỂM TRA PHẦN 3: Pháp môn tu của hội đạo Phật.

- Có vị Hòa thượng dạy: đạo Phật có tất cả là 84.000 pháp môn tu!

Vì vậy, vị Pháp chủ phải kiểm tra mỗi pháp môn tu đều phải có quyển Giáo lý của pháp môn tu đó.

-84.000 pháp môn tu này, mỗi pháp môn tu thành cái gì, vị Pháp chủ phải giải thích thật rõ ràng 84.000 pháp môn tu này.

IV/ TỔNG KIỂM TRA PHẦN 4: Hiến chương của hội đạo Phật.

- Vị Pháp chủ phải kiểm tra Hiến chương của hội đạo Phật có bao nhiêu chương.

- Hiến chương của hội đạo Phật chỉ áp dụng 2 phần:

Áp dụng cho tất cả các chùa là tài sản của hội đạo Phật.

Áp dụng cho tất cả các tu sĩ là hội viên của hội đạo Phật.

- Tuyệt đối không áp dụng cho các chùa của tư nhân.

- Tuyệt đối không áp dụng cho các tu sĩ không phải là hội viên của hội đạo Phật.

V/ TỔNG KIỂM TRA PHẦN 5: Giảng sư của hội đạo Phật.

- Giảng sư của hội đạo Phật có 2 dạng:

Giảng sư của hội đạo Phật chuyên giảng về một pháp môn.

Giảng sư của hội đạo Phật chuyên giảng đa pháp môn, tức 84.000 pháp môn.

- Vị Tân Pháp chủ này phải trực tiếp kiểm tra hai dạng Giảng sư đạo Phật này.

- Vị Giảng sư nào đạt thì cấp Giấy chứng nhận là Giảng sư đạo Phật.

- Vị Pháp chủ phải kiểm tra các vị Giảng sư này, vị Giảng sư nào giải thích được thật rõ ràng ở trái đất là nơi ngũ thú tạp cư và nhiệm vụ của mỗi loài thì mới được cấp Giấy chứng nhận là Giảng sư đạo Phật.

--------//------------//--------

Trò hỏi:

Pháp chủ làm thật đúng được gì?

Thầy trả lời:

-Pháp chủ mà làm thật đúng thì được Công đức vô lượng.

Khi trở về Phật giới thì được vị Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất dự lễ do Ban Nghi lễ Thần - Thánh - Tiên tổ chức và rước ra tầng Bình Lưu của trái đất chờ ngày trở về Phật giới thành Phật.

-Còn vị Pháp chủ mà làm sai thì cũng được vào Hầm lửa lớn vui chơi với lửa vĩnh viễn.

Kệ nói về Pháp chủ:

Đạo Phật chỉ rõ hai đường

Kẻ đi lục đạo, người về vô sanh

Tu Phật phải hiểu rõ rành

Tu thì nhân quả, học rành về Quê.

Công đức là mang trở về

Phước đức thì phải lê thê hồng trần

Thiền tông không tu, chỉ cần

Tạo nhiều Công đức, chỉ cần vậy thôi.

Thiền tông bỏ hẳn thế ngồi

Gia đình- Tổ quốc, thế thôi tu gì

Người tu vì bởi ngu si

Tu mà chứng quả, phải đi Cô hồn.

--------//------------//--------

Trò hỏi:

Nhiệm vụ của vị Pháp chủ bắt buộc phải thực hiện.

Thầy trả lời:

Nhiệm vụ của vị Pháp chủ bắt buộc phải thực hiện 4 tấm bảng có 8 chữ vàng mà trong đạo Phật vị nào cũng biết nhưng không ai hiểu nghĩa. 4 tấm bảng gồm:

Bảng số 1: Giải thích hai chữ “Từ bi”.

Vị Pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng hai chữ từ bi này là gì, để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩa hai chữ từ bi này. Mỗi người hiểu nghĩa từ bi thì vị Pháp chủ có được 1 hạt Công đức.

Bảng số 2: Giải thích hai chữ “Trí tuệ”.

Vị Pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng hai chữ trí tuệ này là gì? để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩ hai chữ trí tuệ này. Mỗi người hiểu ý nghĩa trí tuệ thì vị Pháp chủ có được 1 hạt Công đức.

Bảng số 3: Giải thích hai chữ “Giác ngộ”.

Vị Pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng hai chữ giác ngộ này là gì? để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩ hai chữ giác ngộ này. Mỗi người hiểu ý nghĩa giác ngộ thì vị Pháp chủ có được 1 hạt Công đức.

Bảng số 4: Giải thích hai chữ “Giải thoát”.

Vị Pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng hai chữ giải thoát này là gì để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩ hai chữ giải thoát này. Mỗi người hiểu ý nghĩa giải thoát này thì vị Pháp chủ có được 1 hạt Công đức.

- Vị Pháp chủ bắt buộc phải thực hiện cho bằng được 4 tấm bằng này để có vô lượng hạt Công đức mang trở về Phật giới thành Phật.

- Còn vị Pháp chủ mà không thực hiện được 4 tấm bảng này, chẳng những không có Công đức, mà phải vào Hầm lửa lớn sống. Đây là quy luật nhân quả ở trái đất này vậy.

/:

Chapters

Video

More from YouTube