Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Công đức trong hòm công đức có ý nghĩa gì
Episode 4016th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:39

Share Episode

Shownotes

40 Công đức trong hòm công đức có ý nghĩa gì

Trò hỏi:

Xin hỏi, ở các điểm hay ghi là hòm Công đức. Vậy Công đức này là như thế nào?

Thầy trả lời:

Ở các điểm hay ghi là hòm Công đức. Chữ Công đức này, không ai biết, nên mới ghi như vậy.

Chữ Công đức này, sau khi Đức Phật trở về Phật giới, đúng 2.560 năm sau, Đức Phật mới cho công bố ra, thì loài Người mới biết được.

Còn trước 2.560 năm, không ai biết Công đức là gì. Nên tưởng tượng ra viết chữ Công đức vậy thôi.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

40 Công đức trong hòm công đức có ý nghĩa gì

Trò hỏi:

Xin hỏi, ở các điểm hay ghi là hòm Công đức. Vậy Công đức này là như thế nào?

Thầy trả lời:

Ở các điểm hay ghi là hòm Công đức. Chữ Công đức này, không ai biết, nên mới ghi như vậy.

Chữ Công đức này, sau khi Đức Phật trở về Phật giới, đúng 2.560 năm sau, Đức Phật mới cho công bố ra, thì loài Người mới biết được.

Còn trước 2.560 năm, không ai biết Công đức là gì. Nên tưởng tượng ra viết chữ Công đức vậy thôi.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam