Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc
Episode 4430th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:24

Share Episode

Shownotes

44 Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc

Trò hỏi:

Cư sĩ Duy Ma Cật vì sao có trí tuệ vượt bậc được như vậy?

Thầy trả lời:

Cư sĩ Duy Ma Cật là 1 Kim Thân Phật, theo phụ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn Thiền tông, chớ không phải là 1 người phàm phu.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

44 Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc

Trò hỏi:

Cư sĩ Duy Ma Cật vì sao có trí tuệ vượt bậc được như vậy?

Thầy trả lời:

Cư sĩ Duy Ma Cật là 1 Kim Thân Phật, theo phụ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn Thiền tông, chớ không phải là 1 người phàm phu.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam