Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Các thầy giảng đạo nói Tu hành vô số kiếp mới thành Phật, tại sao
Episode 4017th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:13

Share Episode

Shownotes

40 Các thầy giảng đạo nói Tu hành vô số kiếp mới thành Phật, tại sao

Trò hỏi:

Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết: Tại sao các thầy giảng đạo nói rằng tu hành vô số kiếp mới thành Phật được? Lý do gì các thầy lại nói như vậy?

Thầy trả lời:

Cái này dễ ợt! Cái này ông Phật nói. Mấy ông thầy nói theo ông Phật. Ông Phật nói câu này nè: "Muốn nấu cơm thì lấy gạo bỏ vô nấu thành cơm, còn ông muốn ăn cơm mà ông lấy cát ông bỏ vô cái nồi ông nấu thì vô số kiếp không có cơm mà ăn" là chỗ này. 

Tu Thiền tông thì phải hiểu cái công thức Giáo lý của nó tu thì mới đúng, còn tu mà không có Giáo lý không có công thức thì tu mù là sao? Thì vô số kiếp tu hoài chứ gì. 

Vì thế, Đức Phật có nói câu này, nấu cát mà muốn thành cơm phải vô số kiếp mới thành được, cũng chưa chắc thành được. Còn nếu muốn thành Phật, tu đúng Giáo lý thành liền. Bây giờ, trong cái bản kinh, Đức Phật có dạy nè: "Tri kiến lập tri tức vô minh bổn", thấy biết mà lập theo cái thấy biết là vô minh; "tri kiến bất lập tri", tri kiến mà không lập theo thấy biết "tức tánh Niết bàn" là thanh tịnh, thanh tịnh là tất nhiên là sao? 

Có tiền ông Thần ông nói: “Thôi về đi ông, ông có Công đức rồi đó!” Thì về. Dễ ợt. 

Còn muốn về liền, dễ ợt, mua mấy viên thuốc ngủ uống vô cái ngủ đi luôn. Người ta uống có 1 viên người ta ngủ, mình uống 20 viên vô mai khỏi thức luôn, rồi đi luôn, về luôn, rồi có ông Thần rước mình về luôn. Đời bây giờ nè, muốn về Phật giới dễ ợt, có Công đức muốn về, đêm - sáng về liền, ra tiệm thuốc tây, thuốc ngủ uống có 1 viên, quất 20 viên vô, ngày mai đi về luôn đó. Hiểu chưa?

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

40 Các thầy giảng đạo nói Tu hành vô số kiếp mới thành Phật, tại sao

Trò hỏi:

Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết: Tại sao các thầy giảng đạo nói rằng tu hành vô số kiếp mới thành Phật được? Lý do gì các thầy lại nói như vậy?

Thầy trả lời:

Cái này dễ ợt! Cái này ông Phật nói. Mấy ông thầy nói theo ông Phật. Ông Phật nói câu này nè: "Muốn nấu cơm thì lấy gạo bỏ vô nấu thành cơm, còn ông muốn ăn cơm mà ông lấy cát ông bỏ vô cái nồi ông nấu thì vô số kiếp không có cơm mà ăn" là chỗ này.

Tu Thiền tông thì phải hiểu cái công thức Giáo lý của nó tu thì mới đúng, còn tu mà không có Giáo lý không có công thức thì tu mù là sao? Thì vô số kiếp tu hoài chứ gì.

Vì thế, Đức Phật có nói câu này, nấu cát mà muốn thành cơm phải vô số kiếp mới thành được, cũng chưa chắc thành được. Còn nếu muốn thành Phật, tu đúng Giáo lý thành liền. Bây giờ, trong cái bản kinh, Đức Phật có dạy nè: "Tri kiến lập tri tức vô minh bổn", thấy biết mà lập theo cái thấy biết là vô minh; "tri kiến bất lập tri", tri kiến mà không lập theo thấy biết "tức tánh Niết bàn" là thanh tịnh, thanh tịnh là tất nhiên là sao?

Có tiền ông Thần ông nói: “Thôi về đi ông, ông có Công đức rồi đó!” Thì về. Dễ ợt.

Còn muốn về liền, dễ ợt, mua mấy viên thuốc ngủ uống vô cái ngủ đi luôn. Người ta uống có 1 viên người ta ngủ, mình uống 20 viên vô mai khỏi thức luôn, rồi đi luôn, về luôn, rồi có ông Thần rước mình về luôn. Đời bây giờ nè, muốn về Phật giới dễ ợt, có Công đức muốn về, đêm - sáng về liền, ra tiệm thuốc tây, thuốc ngủ uống có 1 viên, quất 20 viên vô, ngày mai đi về luôn đó. Hiểu chưa?

:

Links