Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Vị Phật có biết trước tánh Phật nào về phật giới hay đi vào hầm lửa không
Episode 272nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:35

Share Episode

Shownotes

27 Vị Phật có biết trước tánh Phật nào về Phật giới hay đi vào hầm lửa

Câu hỏi:

Trước khi đưa các tánh Phật vào Tam giới, các Kim thân Phật có biết trước tánh Phật nào có thể trở về, hoặc tánh Phật nào sẽ mãi mãi không trở về Phật giới không? Nếu có thì dấu hiệu gì để Kim thân Phật nhận ra điều đó?

Trả lời:

Kim thân Phật hoàn toàn không biết! Kim thân Phật chỉ biết khi nào tánh Phật mượn thân và tánh người tạo nghiệp, thì Kim thân Phật xem tần số điện từ âm dương của tánh Phật đó, thì Kim thân Phật mới biết được.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

27 Vị Phật có biết trước tánh Phật nào về Phật giới hay đi vào hầm lửa

Câu hỏi:

Trước khi đưa các tánh Phật vào Tam giới, các Kim thân Phật có biết trước tánh Phật nào có thể trở về, hoặc tánh Phật nào sẽ mãi mãi không trở về Phật giới không? Nếu có thì dấu hiệu gì để Kim thân Phật nhận ra điều đó?

Trả lời:

Kim thân Phật hoàn toàn không biết! Kim thân Phật chỉ biết khi nào tánh Phật mượn thân và tánh người tạo nghiệp, thì Kim thân Phật xem tần số điện từ âm dương của tánh Phật đó, thì Kim thân Phật mới biết được.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam