Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Chu kỳ lập đạo ở trái đất
Episode 382nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:03:24

Share Episode

Shownotes

38 Chu kỳ lập đạo ở trái đất

Câu hỏi:

Xin hỏi, chu kỳ lập ra các đạo ở trái đất diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Chu kỳ lập ra các đạo ở trái đất này như sau: 

1. Thời kỳ thứ nhất: Là thời kỳ “Đồ đá” 3.000 năm, khi cuối thời kỳ Đồ đá là 3.000 năm, loài người lập ra bộ lạc và quốc gia có sự tranh giành. Nên 3 đạo Thần - Thánh - Tiên được vị Thánh chủ trái đất nhập xác người thích linh thiêng, lập ra 3 đạo Thần - Thánh - Tiên, có 2 ý:

- Một: Để loài người sống hòa thuận với nhau.

- Hai: Để các tánh Phật từ Phật giới vào trái đất, vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức có các đạo tu, để vào nước Bồng lai Tiên cảnh và Đại hải thanh tịnh sống, để không mang thân và tánh người lâu mà tạo nghiệp. Đây là thời kỳ thứ nhất lập đạo ở trái đất này, do vị Thánh chủ quản lý trái đất lập ra 3 đạo Thần - Thánh - Tiên. 

2. Thời kỳ Đồ đá qua 3.000 năm và 4.000 năm của thời kỳ Đồ đồng, tức đến 7.000 năm. Vị lập ra đạo thứ hai là vị Toàn năng toàn giác, lập ra đạo Phật gồm có 6 pháp môn tu. Năm pháp môn tu có thành tựu theo nhân quả luân hồi ở trái đất và tam giới. Vị Toàn năng toàn giác còn ở tại thế giới này dạy một pháp môn Giác ngộ và Giải thoát, vị Toàn năng toàn giác phải bí mật chuyển cho người văn minh cao biết, hiểu sâu về khoa học vật lý, thì những người này mới hiểu, họ mới chấp nhận tu. Khi vị Phật trở về Phật giới đúng 2.560 năm sau, khi loài người văn minh, tìm được công dụng của các "hạt vi trần" thì pháp môn Giác ngộ Giải thoát này mới được cho công bố ra, nhưng cũng không có bao nhiêu người chấp nhận.

Khi pháp môn Khoa học vật lý này được công bố ra, thì trái đất này bị đảo lộn hết như:

- Dịch bệnh toàn cầu.

- Chiến tranh thế giới.

- Các đạo tà, không ai tu nữa, v.v.

3. Thời kỳ thứ ba lập đạo là do vị Thánh Chúa thế giới, biệt danh là Thái Cực Tiên Ông, cũng có danh là Đấng Chí Tôn, lập ra 3 đạo: Hiển linh, tình thương, bác ái.

A - Đạo hiển linh: Giúp loài người tin vào đấng hiển linh, không thù nhau.

B - Đạo tình thương: Giúp loài người thương yêu nhau, không đánh nhau.

C - Đạo bác ái: Giúp loài người yêu thương trọn vẹn, không giết nhau.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

38 Chu kỳ lập đạo ở trái đất

Câu hỏi:

Xin hỏi, chu kỳ lập ra các đạo ở trái đất diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Chu kỳ lập ra các đạo ở trái đất này như sau:

1/ Thời kỳ thứ nhất: Là thời kỳ “Đồ đá” 3.000 năm, khi cuối thời kỳ Đồ đá là 3.000 năm, loài người lập ra bộ lạc và quốc gia có sự tranh giành. Nên 3 đạo Thần - Thánh - Tiên được vị Thánh chủ trái đất nhập xác người thích linh thiêng, lập ra 3 đạo Thần - Thánh - Tiên, có 2 ý:

+ Một: Để loài người sống hòa thuận với nhau.

+ Hai: Để các tánh Phật từ Phật giới vào trái đất, vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức có các đạo tu, để vào nước Bồng lai Tiên cảnh và Đại hải thanh tịnh sống, để không mang thân và tánh người lâu mà tạo nghiệp. Đây là thời kỳ thứ nhất lập đạo ở trái đất này, do vị Thánh chủ quản lý trái đất lập ra 3 đạo Thần - Thánh - Tiên.

2/ Thời kỳ Đồ đá qua 3.000 năm và 4.000 năm của thời kỳ Đồ đồng, tức đến 7.000 năm. Vị lập ra đạo thứ hai là vị Toàn năng toàn giác, lập ra đạo Phật gồm có 6 pháp môn tu. Năm pháp môn tu có thành tựu theo nhân quả luân hồi ở trái đất và tam giới. Vị Toàn năng toàn giác còn ở tại thế giới này dạy một pháp môn Giác ngộ và Giải thoát, vị Toàn năng toàn giác phải bí mật chuyển cho người văn minh cao biết, hiểu sâu về khoa học vật lý, thì những người này mới hiểu, họ mới chấp nhận tu. Khi vị Phật trở về Phật giới đúng 2.560 năm sau, khi loài người văn minh, tìm được công dụng của các "hạt vi trần" thì pháp môn Giác ngộ Giải thoát này mới được cho công bố ra, nhưng cũng không có bao nhiêu người chấp nhận.

Khi pháp môn Khoa học vật lý này được công bố ra, thì trái đất này bị đảo lộn hết như:

+ Dịch bệnh toàn cầu.

+ Chiến tranh thế giới.

+ Các đạo tà, không ai tu nữa, v.v.

3/ Thời kỳ thứ ba lập đạo là do vị Thánh Chúa thế giới, biệt danh là Thái Cực Tiên Ông, cũng có danh là Đấng Chí Tôn, lập ra 3 đạo: Hiển linh, tình thương, bác ái.

A - Đạo hiển linh: Giúp loài người tin vào đấng hiển linh, không thù nhau.

B - Đạo tình thương: Giúp loài người thương yêu nhau, không đánh nhau.

C - Đạo bác ái: Giúp loài người yêu thương trọn vẹn, không giết nhau.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam