Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao các chùa không có kinh đồng nhất
Episode 1510th May 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:07

Share Episode

Shownotes

15 Tại sao các chùa không có kinh đồng nhất

Trò hỏi:

Thưa Bác! Đạo Phật phải có Giáo kinh. Cớ sao con thấy các Chùa không có kinh đồng nhất, cớ sao vậy?

Thầy trả lời:

Nói đúng ra tất cả Đạo Phật cái gì cũng có Giáo kinh hết, từ Tiểu thừa Trung thừa Đại thừa Niệm Phật Niệm chú nhưng mà mấy ông không có đem ra xài, mấy ông bỏ trong Tàng Kinh Các đó,

ví dụ:

bây giờ tôi tu pháp môn đó thì vô Tàng Kinh Các lục lấy giáo kinh pháp môn đó ra mà dùng.

+ ai chịu trách nhiệm cái này, đó là cái Ban Hoằng Pháp của GHPG VN phải chịu trách nhiệm lấy cái kinh ở trong Tàng Kinh Các ra, mấy ngàn năm nay sách vở kinh nó chứa mấy chục triệu quyển, giờ bết nó nằm ở đâu, nó nằm trong Tàng Kinh Các nhưng mà mấy ông thầy không chịu làm,

ví dụ:

Chùa anh Tổ chức cái gì thì anh phải lấy cái kinh đó ra dạy người ta, tại Ban Hoằng Pháp không làm thôi chứ bây giờ nói sao.

Đức Phật đưa ra Pháp môn nào cũng có: Giáo lý - Giáo kinh - Giáo luật - Giáo lễ hoàn toàn đều có hết nhưng mà mấy ông (GHPG VN ) không chịu lấy ra làm, thì thôi chứ giờ nói sao bây giờ?

2020/05/10 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 10/05/2020 ở link bên dưới:

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-thien-tong-10-05-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

15 Tại sao các chùa không có kinh đồng nhất

Trò hỏi:

Thưa Bác! Đạo Phật phải có Giáo kinh. Cớ sao con thấy các Chùa không có kinh đồng nhất, cớ sao vậy?

Thầy trả lời:

Nói đúng ra tất cả Đạo Phật cái gì cũng có Giáo kinh hết, từ Tiểu thừa Trung thừa Đại thừa Niệm Phật Niệm chú nhưng mà mấy ông không có đem ra xài, mấy ông bỏ trong Tàng Kinh Các đó,

ví dụ:

bây giờ tôi tu pháp môn đó thì vô Tàng Kinh Các lục lấy giáo kinh pháp môn đó ra mà dùng.

+ ai chịu trách nhiệm cái này, đó là cái Ban Hoằng Pháp của GHPG VN phải chịu trách nhiệm lấy cái kinh ở trong Tàng Kinh Các ra, mấy ngàn năm nay sách vở kinh nó chứa mấy chục triệu quyển, giờ bết nó nằm ở đâu, nó nằm trong Tàng Kinh Các nhưng mà mấy ông thầy không chịu làm,

ví dụ:

Chùa anh Tổ chức cái gì thì anh phải lấy cái kinh đó ra dạy người ta, tại Ban Hoằng Pháp không làm thôi chứ bây giờ nói sao.

Đức Phật đưa ra Pháp môn nào cũng có: Giáo lý - Giáo kinh - Giáo luật - Giáo lễ hoàn toàn đều có hết nhưng mà mấy ông (GHPG VN ) không chịu lấy ra làm, thì thôi chứ giờ nói sao bây giờ?

2020/05/10 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam