Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Các vị thần trong truyền thuyết như thần chiến tranh là chỉ ai
Episode 342nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:08

Share Episode

Shownotes

34 Các vị thần trong truyền thuyết như thần chiến tranh là chỉ ai

Câu hỏi:

Mỗi Quốc gia đều có Truyền thuyết về Thần - Thánh - Tiên của riêng mình. Ví dụ ở Việt Nam ta thì có tứ bất tử. Ở Trung Quốc thì có Viên Đế, Thần Nông. Vậy những vị này là ai?

Trả lời:

Các vị Thần mà người hỏi kể. Đây là những người sống vào thời kỳ tiền “Đồ đồng”. Để ru ngủ những người bình dân, chớ các người có trí tuệ giữ nước, có ai tin đâu. Ở trái đất này người đời sợ nhất Thần chiến tranh. Chớ thần ở bên Tây, thần ở bên Tàu, thần ở Trung Đông. Thần nào cũng sợ Thần chiến tranh hết. Thần chiến tranh là ai? Là 7 thứ tánh của con người. Gồm: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp đó.

Muốn dẹp Thần chiến tranh này, thì chúng ta không sử dụng 7 thứ tánh của con người: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp. Khi đó Thần chiến tranh không làm được chiến tranh.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

34 Các vị thần trong truyền thuyết như thần chiến tranh là chỉ ai

Câu hỏi:

Mỗi Quốc gia đều có Truyền thuyết về Thần - Thánh - Tiên của riêng mình. Ví dụ ở Việt Nam ta thì có tứ bất tử. Ở Trung Quốc thì có Viên Đế, Thần Nông. Vậy những vị này là ai?

Trả lời:

Các vị Thần mà người hỏi kể. Đây là những người sống vào thời kỳ tiền “Đồ đồng”. Để ru ngủ những người bình dân, chớ các người có trí tuệ giữ nước, có ai tin đâu. Ở trái đất này người đời sợ nhất Thần chiến tranh. Chớ thần ở bên Tây, thần ở bên Tàu, thần ở Trung Đông. Thần nào cũng sợ Thần chiến tranh hết. Thần chiến tranh là ai? Là 7 thứ tánh của con người. Gồm: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp đó.

Muốn dẹp Thần chiến tranh này, thì chúng ta không sử dụng 7 thứ tánh của con người: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp. Khi đó Thần chiến tranh không làm được chiến tranh.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam