Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tiêu chuẩn vào làm việc trong ban thần thánh tiên 56-57
Episode 462nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:33

Share Episode

Shownotes

46 Tiêu chuẩn vào làm việc trong ban thần thánh tiên 56-57

Câu hỏi:

Những vị làm việc trong Ban Thần - Thánh - Tiên, họ có thể giải thoát mà không cần quay lại tái sanh làm người. Vậy họ phải đạt tiêu chuẩn nào để được chọn vào các Ban này?

Trả lời:

Những vị làm việc trong Ban Thần - Thánh - Tiên, là để tạo công đức.

- Một vị Phật nào ở Phật giới, vào trái đất, chỉ làm việc với vị Thần chủ trái đất thôi.

- Khi vị Phật này trở về Phật giới, trong Ban Thần - Thánh - Tiên, ai muốn trở về Phật giới, thì xin nghỉ làm việc, theo vị Kim thân Phật này, dẫn trở về Phật giới, thành Phật.

- Ở Ban Thần - Thánh - Tiên sẽ chọn vị khác, đang hưởng phước ở nước Bồng lai Tiên cảnh và Đại hải thanh tịnh, thay thế.

- Còn tiêu chuẩn như thế nào, tất cả phải điểm 10 hết, theo Luật tuyển dụng của Ban tuyển dụng Thần - Thánh - Tiên, thì vị Thần - Thánh - Tiên này được chọn vào làm việc.

Câu hỏi:

Nếu có người cho rằng: Đời này khó tạo công đức, nên chỉ cần tạo phước đức để mong sau khi chết sẽ vào Ban Thần - Thánh - Tiên, vừa đỡ khổ, vừa an toàn. Vậy họ có làm được không?

Trả lời:

- Những tánh Phật đầu Tiên vào trái đất, được các vị Thần - Thánh - Tiên có dạy công thức trở về Phật giới, an toàn, như sau:

1. Ở họ tộc hoài, đừng tu gì hết, chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra, đến học công thức, tạo công đức mang trở về Phật giới.

2. Nếu cái tưởng con người phát ra nhiều quá, thì vào 1 trong 3 đạo: Thần - Thánh - Tiên tu, để chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra, đến học công thức, tạo công đức mang trở về Phật giới.

- Tại vì tánh Phật vào gia đình xin làm con, mượn thân và tánh người tạo công đức, không chịu nghe các vị Thần - Thánh - Tiên dạy, mà nghe các vị hiển linh dạy, theo các vị hiển linh này, nên không biết công đức là gì, không tạo được.

- Khi các tánh Phật mượn thân và tánh người, mê đủ thứ, nên không biết vào các đạo Thần - Thánh - Tiên tu, để sau khi chết vào Ban này làm việc, tạo công đức đức trở về Phật giới, chứ không cần phải mang thân người tu, để trở về Phật giới.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

46 Tiêu chuẩn vào làm việc trong ban thần thánh tiên 56-57

Câu hỏi:

Những vị làm việc trong Ban Thần - Thánh - Tiên, họ có thể giải thoát mà không cần quay lại tái sanh làm người. Vậy họ phải đạt tiêu chuẩn nào để được chọn vào các Ban này?

Trả lời:

Những vị làm việc trong Ban Thần - Thánh - Tiên, là để tạo công đức.

+ Một vị Phật nào ở Phật giới, vào trái đất, chỉ làm việc với vị Thần chủ trái đất thôi.

+ Khi vị Phật này trở về Phật giới, trong Ban Thần - Thánh - Tiên, ai muốn trở về Phật giới, thì xin nghỉ làm việc, theo vị Kim thân Phật này, dẫn trở về Phật giới, thành Phật.

+ Ở Ban Thần - Thánh - Tiên sẽ chọn vị khác, đang hưởng phước ở nước Bồng lai Tiên cảnh và Đại hải thanh tịnh, thay thế.

+ Còn tiêu chuẩn như thế nào, tất cả phải điểm 10 hết, theo Luật tuyển dụng của Ban tuyển dụng Thần - Thánh - Tiên, thì vị Thần - Thánh - Tiên này được chọn vào làm việc.

Câu hỏi:

Nếu có người cho rằng: Đời này khó tạo công đức, nên chỉ cần tạo phước đức để mong sau khi chết sẽ vào Ban Thần - Thánh - Tiên, vừa đỡ khổ, vừa an toàn. Vậy họ có làm được không?

Trả lời:

+ Những tánh Phật đầu Tiên vào trái đất, được các vị Thần - Thánh - Tiên có dạy công thức trở về Phật giới, an toàn, như sau:

1/ Ở họ tộc hoài, đừng tu gì hết, chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra, đến học công thức, tạo công đức mang trở về Phật giới.

2/ Nếu cái tưởng con người phát ra nhiều quá, thì vào 1 trong 3 đạo: Thần - Thánh - Tiên tu, để chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra, đến học công thức, tạo công đức mang trở về Phật giới.

+ Tại vì tánh Phật vào gia đình xin làm con, mượn thân và tánh người tạo công đức, không chịu nghe các vị Thần - Thánh - Tiên dạy, mà nghe các vị hiển linh dạy, theo các vị hiển linh này, nên không biết công đức là gì, không tạo được.

+ Khi các tánh Phật mượn thân và tánh người, mê đủ thứ, nên không biết vào các đạo Thần - Thánh - Tiên tu, để sau khi chết vào Ban này làm việc, tạo công đức đức trở về Phật giới, chứ không cần phải mang thân người tu, để trở về Phật giới.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam