Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người nữ không thành phật được, vậy muốn thành thân nam phải tu thế nào
Episode 1926th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:37

Share Episode

Shownotes

19 Người nữ không thành phật được, vậy muốn thành thân nam phải tu thế nào

Trò hỏi:

Các thầy thường hay nói là người nữ không tu thành Phật được, vậy người nữ muốn tu thành thân nam là tu như thế nào?

Thầy trả lời:

Nói người nữ tu không thành Phật là nói tầm bậy, mấy ông ép người nữ mấy ông đó lừa mình chứ làm gì có chuyện đó, ai nam - nữ gì nó cũng có cái Tánh Phật, khi mới vô đây nếu mà Tánh Phật bị điện từ âm nó quét vô thì thành người nữ - điện từ dương nó quét thành người nam có như vậy, vô trong thế giới này nó phải tạo ra cái nhân quả nam nữ để nó sanh hoá, chứ nữ không vô đây làm sao sanh - nam không vô đây làm sao sanh. Có nghĩa là: người nam người nữ bằng nhau nhưng mà người nữ nó yếu hơn người nam nó mạnh hơn vậy thôi.

+ Còn về cái đầu: cái đầu người nữ khôn hơn người nam chớ không phải đùa, con nên nhớ rằng tất cả gia đình quán xuyên là do người nữ đó, người nam không quán xuyến gia đình được, người nam làm ra tiền nhưng mà người nữ quản lý thì cái gia đình đó sẽ giàu, còn ông chồng mà làm có tiền ông chồng quản lý tiền nhà đó nghèo, đó mình phải cân bằng nó vậy, còn nói mà người nữ tu không giải thoát đây là người ta bịa như vậy - do người ta không hiểu thế giới vật lý này.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

19 Người nữ không thành phật được, vậy muốn thành thân nam phải tu thế nào

Trò hỏi:

Các thầy thường hay nói là người nữ không tu thành Phật được, vậy người nữ muốn tu thành thân nam là tu như thế nào?

Thầy trả lời:

Nói người nữ tu không thành Phật là nói tầm bậy, mấy ông ép người nữ mấy ông đó lừa mình chứ làm gì có chuyện đó, ai nam - nữ gì nó cũng có cái Tánh Phật, khi mới vô đây nếu mà Tánh Phật bị điện từ âm nó quét vô thì thành người nữ - điện từ dương nó quét thành người nam có như vậy, vô trong thế giới này nó phải tạo ra cái nhân quả nam nữ để nó sanh hoá, chứ nữ không vô đây làm sao sanh - nam không vô đây làm sao sanh. Có nghĩa là: người nam người nữ bằng nhau nhưng mà người nữ nó yếu hơn người nam nó mạnh hơn vậy thôi.

+ Còn về cái đầu: cái đầu người nữ khôn hơn người nam chớ không phải đùa, con nên nhớ rằng tất cả gia đình quán xuyên là do người nữ đó, người nam không quán xuyến gia đình được, người nam làm ra tiền nhưng mà người nữ quản lý thì cái gia đình đó sẽ giàu, còn ông chồng mà làm có tiền ông chồng quản lý tiền nhà đó nghèo, đó mình phải cân bằng nó vậy, còn nói mà người nữ tu không giải thoát đây là người ta bịa như vậy - do người ta không hiểu thế giới vật lý này.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam