Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Đức Phật đã để lại cho nhân loại những gì
Episode 2630th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:59

Share Episode

Shownotes

26 Đức Phật đã để lại cho nhân loại những gì

Trò hỏi:

Đức Phật từ lúc đản sanh đến lúc nhập Niết bàn, Đức Phật đã để lại cho nhân loại những gì ạ?

Thầy trả lời:

Đức Phật để lại cho nhân loại 6 pháp môn tu, cũng gọi là 6 con đường đi, gồm:

+ Đường số 1: Đi làm 37 loại Thánh ở trái đất này, sử dụng thần thông.

+ Đường số 2: Đi làm Giảng sư đạo Phật kiếm tiền. Tu nghề.

+ Đường số 3: Đi làm Kỹ sư đạo Phật làm giàu. Tu nghề.

+ Đường số 4: Đi làm Thầy thuốc để kiếm danh và tiền. Tu nghề.

+ Đường số 5: Đi làm Tiên trên trời, dành cho người thật giàu tu, gọi là tu phước đức dương.

+ Đường số 6: Đi trở về Phật giới thành Phật. Gọi là giải thoát.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

26 Đức Phật đã để lại cho nhân loại những gì

Trò hỏi:

Đức Phật từ lúc đản sanh đến lúc nhập Niết bàn, Đức Phật đã để lại cho nhân loại những gì ạ?

Thầy trả lời:

Đức Phật để lại cho nhân loại 6 pháp môn tu, cũng gọi là 6 con đường đi, gồm:

+ Đường số 1: Đi làm 37 loại Thánh ở trái đất này, sử dụng thần thông.

+ Đường số 2: Đi làm Giảng sư đạo Phật kiếm tiền. Tu nghề.

+ Đường số 3: Đi làm Kỹ sư đạo Phật làm giàu. Tu nghề.

+ Đường số 4: Đi làm Thầy thuốc để kiếm danh và tiền. Tu nghề.

+ Đường số 5: Đi làm Tiên trên trời, dành cho người thật giàu tu, gọi là tu phước đức dương.

+ Đường số 6: Đi trở về Phật giới thành Phật. Gọi là giải thoát.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam