Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Cái gì làm cho con người vô minh
Episode 2119th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:37

Share Episode

Shownotes

21 Cái gì làm cho con người vô minh

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói sự có mặt của đạo Phật trên đời này là điều kỳ diệu mầu nhiệm, thiêng liêng, làm cho thế giới này bớt đau khổ, sáng lên, không còn chìm trong tăm tối nữa. Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Thầy này giảng như vậy là có đúng không?

- Ý 2: Xin giải thích về danh từ “Thế giới”?

- Ý 3: Cái gì làm cho chúng sinh vô minh?

- Ý 4: Đạo Phật có làm thế giới này hết vô minh không?

- Ý 5: Muốn hết vô minh, con người phải làm sao?

Trả lời:

Ý 1: Thầy này giảng đạo Phật như vậy là có đúng không?

* Đáp:

- Thầy này giảng đạo Phật như vậy là không đúng chút nào.

- Thầy này không hiểu đạo Phật là gì.

- Thầy này không biết tu theo đạo Phật để được chi.

- Thầy này quá mù với đạo Phật.

Ý 2: Xin giải thích về danh từ “Thế giới”.

* Đáp:

- Thế giới cũng gọi là thế gian, là nơi đưa vào những gian manh xảo trá.

Ý 3: Cái gì làm cho chúng sinh vô minh?

* Đáp:

Chúng sinh bị vô minh, tức không sáng suốt, bị 6 phần như sau:

- 𝗣𝗵𝗻 𝟭: Người này quá tham lam nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

- 𝗣𝗵𝗻 𝟮: Người này quá ham tiền tài nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

- 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟯: Người này quá ham vật chất nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

- 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟰: Người này quá ham địa vị nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

- 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟱: Người này quá ham sân si nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

- 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟲: Người này quá ham kiến chấp nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

Ý 4: Đạo Phật có làm thế giới này hết vô minh không?

* Đáp câu hỏi ý 4:

Đạo Phật có công thức làm cho thế giới này hết vô minh dễ như ăn cơm. Nhưng có một điều là các vị tu theo đạo Phật có quyền cao. Các vị này cấm triệt để không cho loài người hết vô minh.  Nếu người nào nói công thức để loài người hết vô minh thì bắt bỏ tù nên không ai dám nói ra là vậy.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

21 Cái gì làm cho con người vô minh

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói sự có mặt của đạo Phật trên đời này là điều kỳ diệu mầu nhiệm, thiêng liêng, làm cho thế giới này bớt đau khổ, sáng lên, không còn chìm trong tăm tối nữa. Xin hỏi nhân dân:

+ Ý 1: Thầy này giảng như vậy là có đúng không?

+ Ý 2: Xin giải thích về danh từ “Thế giới”?

+ Ý 3: Cái gì làm cho chúng sinh vô minh?

+ Ý 4: Đạo Phật có làm thế giới này hết vô minh không?

+ Ý 5: Muốn hết vô minh, con người phải làm sao?

Trả lời:

Ý 1: Thầy này giảng đạo Phật như vậy là có đúng không?

* Đáp:

+ Thầy này giảng đạo Phật như vậy là không đúng chút nào.

+ Thầy này không hiểu đạo Phật là gì.

+ Thầy này không biết tu theo đạo Phật để được chi.

+ Thầy này quá mù với đạo Phật.

Ý 2: Xin giải thích về danh từ “Thế giới”.

* Đáp:

+ Thế giới cũng gọi là thế gian, là nơi đưa vào những gian manh xảo trá.

Ý 3: Cái gì làm cho chúng sinh vô minh?

* Đáp:

Chúng sinh bị vô minh, tức không sáng suốt, bị 6 phần như sau:

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟭: Người này quá tham lam nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟮: Người này quá ham tiền tài nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟯: Người này quá ham vật chất nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟰: Người này quá ham địa vị nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟱: Người này quá ham sân si nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

+ 𝗣𝗵ầ𝗻 𝟲: Người này quá ham kiến chấp nên trí người này không sáng nên bị vô minh.

Ý 4: Đạo Phật có làm thế giới này hết vô minh không?

* Đáp câu hỏi ý 4:

Đạo Phật có công thức làm cho thế giới này hết vô minh dễ như ăn cơm. Nhưng có một điều là các vị tu theo đạo Phật có quyền cao. Các vị này cấm triệt để không cho loài người hết vô minh. Nếu người nào nói công thức để loài người hết vô minh thì bắt bỏ tù nên không ai dám nói ra là vậy.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam