Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Truyền thuyết Quan Âm Thị Kính tu thành Quan Âm
Episode 3826th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:49

Share Episode

Shownotes

38 Truyền thuyết Quan Âm Thị Kính tu thành Quan m

Trò hỏi:

Về truyền thuyết Quan Âm Thị Kính do tu nhẫn nhục mà thành hay là do giác ngộ giải thoát mà thành bồ tát Phật Quan M ạ ở ngoài bắc có chùa thờ Quan Âm Thị Kính đó?

Thầy trả lời:

+ Cái này chứng nhận Quan Âm Thị Kính đó: chịu nhẫn nhục oan khổ

+ còn Quan Âm Bồ Tát là: cứu nạn cứu khổ

nó khác nhau 1 bên là nhẫn nhục an khổ cò 1 bên là cứu nạn cứu khổ.

Trò hỏi:

Thưa thầy có phải là do tu nhẫn nhục Ba la mật không ạ?

Thầy trả lời:

Đúng rồi: Quan Âm Thị Kính tu nhẫn nhục Ba la mật, trùm khắp trong cái nhẫn nhục.

còn Ngài Quan Âm Bồ Tát là: cứu khổ cứu nạn trùm khắp ta bà, trùm khắp trong cái sáng suốt.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

38 Truyền thuyết Quan Âm Thị Kính tu thành Quan m

Trò hỏi:

Về truyền thuyết Quan Âm Thị Kính do tu nhẫn nhục mà thành hay là do giác ngộ giải thoát mà thành bồ tát Phật Quan M ạ ở ngoài bắc có chùa thờ Quan Âm Thị Kính đó?

Thầy trả lời:

+ Cái này chứng nhận Quan Âm Thị Kính đó: chịu nhẫn nhục oan khổ

+ còn Quan Âm Bồ Tát là: cứu nạn cứu khổ

nó khác nhau 1 bên là nhẫn nhục an khổ cò 1 bên là cứu nạn cứu khổ.

Trò hỏi:

Thưa thầy có phải là do tu nhẫn nhục Ba la mật không ạ?

Thầy trả lời:

Đúng rồi: Quan Âm Thị Kính tu nhẫn nhục Ba la mật, trùm khắp trong cái nhẫn nhục.

còn Ngài Quan Âm Bồ Tát là: cứu khổ cứu nạn trùm khắp ta bà, trùm khắp trong cái sáng suốt.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam