Artwork for podcast RoZh.Lab
22: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ انگیزه ی اولیه ـ متد نمودار فرصت اولیه
Episode 2226th March 2021 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:11:59

Share Episode

Shownotes

روش انتخابی اول برای جهت گیری اولیه

نمودار فرصت اولیه  

این روش کمک می کند تا فرصت های نو آوری  رو در یک محور۲ در ۲ کشف کنیم. هر محور از دو تا بعد کلیدی استفاده می کنیم که به صورت استراتژیکی در روند پروژه تاثیر دارند و بعد از تحقیقات عمیق در درک پروژه به دست آمده است. روی نقشه پیش بینی های مختلفی رسم می شوند وارتباط سازمان را با بقیه ی سازمانها نشان میدهد  و می تواند از گمانه زنی ها فرصت  موجود برای حرکت سازمان به سمت جلو رو پشتیبانی کند. این متد کمک می کند که در اولین قدمهای شروع پروژه بفهمیم که بازی را از کجا باید شروع کنیم. 

Links