Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao người nữ lại không thành Phật được, phải mang thân nam mới tu thành Phật được
Episode 4030th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:36

Share Episode

Shownotes

40 Tại sao người nữ lại không thành Phật được, phải mang thân nam mới tu thành Phật được

Trò hỏi:

Tại sao người nữ lại không thành Phật được ạ?

Thầy trả lời:

Câu này là của các vị thầy nói. Chứ Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn: "Như Lai thành Phật được. Các con cũng thành Phật được".

Nghĩa là nam hay nữ ai cũng thành Phật được. Thì làm gì có chuyện người nữ không thành Phật được?

Trò hỏi:

Có vị thầy giảng là phụ nữ kiếp cuối cùng ở trên thế gian này phải chuyển thành thân nam tu mới thành Phật được. Có đúng như vậy không ạ?

Thầy trả lời:

Hiện nay, người nữ trở về Phật giới chiếm 80%, còn người nam chỉ có 20% thôi.

Mà người nam tu theo đạo Phật đi vào 3 con đường ác là 90%. Đó là Hoa báo, Địa ngục và Hầm lửa lớn.

Còn người nữ chỉ có 10% thôi.

Quý vị cũng thấy đó, hiện nay các thầy tu chửi lộn nhau trên mạng, có người nữ nào chửi đâu? Mà toàn là thầy tu nam không thôi.

Có người tu nữ nào ngồi đó bắt người khác lạy mình đâu? Mà chỉ thấy toàn là các thầy tu nam thôi. Vậy, để biết các thầy tu nam, thầy tu nữ đi vào 3 đường ác nhiều, các anh chị và các cháu xem hình ảnh trên sẽ biết rõ.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

40 Tại sao người nữ lại không thành Phật được, phải mang thân nam mới tu thành Phật được

Trò hỏi:

Tại sao người nữ lại không thành Phật được ạ?

Thầy trả lời:

Câu này là của các vị thầy nói. Chứ Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn: "Như Lai thành Phật được. Các con cũng thành Phật được".

Nghĩa là nam hay nữ ai cũng thành Phật được. Thì làm gì có chuyện người nữ không thành Phật được?

40B

Trò hỏi:

Có vị thầy giảng là phụ nữ kiếp cuối cùng ở trên thế gian này phải chuyển thành thân nam tu mới thành Phật được. Có đúng như vậy không ạ?

Thầy trả lời:

Hiện nay, người nữ trở về Phật giới chiếm 80%, còn người nam chỉ có 20% thôi.

Mà người nam tu theo đạo Phật đi vào 3 con đường ác là 90%. Đó là Hoa báo, Địa ngục và Hầm lửa lớn.

Còn người nữ chỉ có 10% thôi.

Quý vị cũng thấy đó, hiện nay các thầy tu chửi lộn nhau trên mạng, có người nữ nào chửi đâu? Mà toàn là thầy tu nam không thôi.

Có người tu nữ nào ngồi đó bắt người khác lạy mình đâu? Mà chỉ thấy toàn là các thầy tu nam thôi. Vậy, để biết các thầy tu nam, thầy tu nữ đi vào 3 đường ác nhiều, các anh chị và các cháu xem hình ảnh trên sẽ biết rõ.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam