Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Các kim thân đưa tánh Phật vào tam giới thời điểm nào
Episode 572nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:35

Share Episode

Shownotes

57 Các Kim thân đưa tánh Phật vào tam giới thời điểm nào

Câu hỏi:

Các Kim thân Phật đưa các tánh Phật vào tam giới vào thời điểm nào?

Trả lời:

Phải biết căn bản như sau:

1- Tam giới quay, trung tâm tam giới không quay. Chính ống không quay của tam giới gọi là trung tâm vận hành luân hồi.

2- Tam giới có 6 hành tinh có sự sống như địa cầu chúng ta.

3- Trái đất quay theo bầu hoàn đạo 1 đúng 365 ngày trở lại chỗ cũ.

4- Như vậy mỗi trái đất cứ quay đúng 365 ngày trở lại phải đi ngang qua ống trung tâm vận hành luân hồi 24h tức 1 ngày và 1 đêm. 

5- Thời gian 24h này, Kim thân Phật nào muốn đưa các tánh Phật nào vào trái đất thì đưa vào.

6- Tam giới có 6 hành tinh như vậy, như vậy tánh Phật nào muốn vào trái đất cứ 60 ngày có 1 hành tinh trái đất đi ngang qua ống trung tâm vận hành luân hồi, ở Phật giới muốn vào trái đất nào tùy ý.

7- Các tánh Phật nào ở trái đất mà tạo được công đức muốn trở về Phật giới, thì cũng phải đợi khi nào trái đất quay đến trung tâm vận hành nhân quả luân hồi thì mới trở về được, nhưng cũng phải do một Kim thân Phật vào trái đất rước trở về.

8- Các tánh Phật muốn vào trái đất, thì phải đợi nhiều các tánh Phật ham muốn vào thì Kim thân Phật mới đưa vào được. Vì sao? Vì các tánh Phật khi vào trái đất nhiều thì Ban Nghi lễ Thần - Thánh - Tiên mới tổ chức buổi lễ rước vào và các vị:

+ Thứ nhất, Thần chủ quản lý trái đất và Thần mẫu.

+ Thứ hai, Thánh mẫu quản lý trái đất và Thánh mẫu.

+ Thứ ba, Tiên chủ quản lý trái đất và Tiên mẫu.

Các vị này, mỗi vị dạy quy luật sống khi mang thân và tánh người để tạo công đức. Nếu các tánh Phật không nghe các vị này dạy, thì chắc chắn không tạo công đức được, bị nhân quả luân hồi có khi không trở về Phật giới được, mà phải ở luôn mang thân con vi trùng chứ không mang thân người nữa.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

57 Các Kim thân đưa tánh Phật vào tam giới thời điểm nào

Câu hỏi:

Các Kim thân Phật đưa các tánh Phật vào tam giới vào thời điểm nào?

Trả lời:

Phải biết căn bản như sau:

1- Tam giới quay, trung tâm tam giới không quay. Chính ống không quay của tam giới gọi là trung tâm vận hành luân hồi.

2- Tam giới có 6 hành tinh có sự sống như địa cầu chúng ta.

3- Trái đất quay theo bầu hoàn đạo 1 đúng 365 ngày trở lại chỗ cũ.

4- Như vậy mỗi trái đất cứ quay đúng 365 ngày trở lại phải đi ngang qua ống trung tâm vận hành luân hồi 24h tức 1 ngày và 1 đêm.

5- Thời gian 24h này, Kim thân Phật nào muốn đưa các tánh Phật nào vào trái đất thì đưa vào.

6- Tam giới có 6 hành tinh như vậy, như vậy tánh Phật nào muốn vào trái đất cứ 60 ngày có 1 hành tinh trái đất đi ngang qua ống trung tâm vận hành luân hồi, ở Phật giới muốn vào trái đất nào tùy ý.

7- Các tánh Phật nào ở trái đất mà tạo được công đức muốn trở về Phật giới, thì cũng phải đợi khi nào trái đất quay đến trung tâm vận hành nhân quả luân hồi thì mới trở về được, nhưng cũng phải do một Kim thân Phật vào trái đất rước trở về.

8- Các tánh Phật muốn vào trái đất, thì phải đợi nhiều các tánh Phật ham muốn vào thì Kim thân Phật mới đưa vào được. Vì sao? Vì các tánh Phật khi vào trái đất nhiều thì Ban Nghi lễ Thần - Thánh - Tiên mới tổ chức buổi lễ rước vào và các vị:

+ Thứ nhất, Thần chủ quản lý trái đất và Thần mẫu.

+ Thứ hai, Thánh mẫu quản lý trái đất và Thánh mẫu.

+ Thứ ba, Tiên chủ quản lý trái đất và Tiên mẫu.

Các vị này, mỗi vị dạy quy luật sống khi mang thân và tánh người để tạo công đức. Nếu các tánh Phật không nghe các vị này dạy, thì chắc chắn không tạo công đức được, bị nhân quả luân hồi có khi không trở về Phật giới được, mà phải ở luôn mang thân con vi trùng chứ không mang thân người nữa.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Chapters

Video

More from YouTube