Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Niết Bàn là gì, có mấy loại Niết Bàn
Episode 3630th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:18

Share Episode

Shownotes

36 Niết Bàn là gì, có mấy loại Niết Bàn

Trò hỏi:

Niết bàn là gì? Sao gọi là Niết bàn? Có mấy loại Niết bàn ạ?

Thầy trả lời:

Niết bàn là thanh tịnh. Niết bàn thanh tịnh này có hai loại:

+ Loại thứ nhất, gọi là Niết bàn vĩnh trường, mà trong đạo Phật Thiền tông gọi là Niết bàn Bảo Sở, tức bảo hộ bằng điện từ quang bên Phật giới, điện từ có một cực là sáng thôi nên không có sức hút vật lý âm dương.

+ Loại hai, gọi là Niết bàn tạm bợ, mà trong đạo Phật Thiền tông gọi là Niết bàn hóa thành, tức do người tu ngồi thiền dụng công ngồi thiền ép cho có thanh tịnh nên gọi là Niết bàn Hóa Thành. Vì vậy, Đức Phật dạy Niết bàn Hóa Thành như sau:

Người tu giải thoát ngồi thiền

Khi được thanh tịnh khoe liền các nơi

Tưởng rằng ta đắc Thánh rồi

Nào ngờ ma nhập thành người hiển linh

Tu Phật phải hiểu hiển linh

Là của ma đó, người tin cúng tiền

Tu thiền sợ nhất linh thiêng

Linh thiêng là có quỷ liền nhập ta.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

36 Niết Bàn là gì, có mấy loại Niết Bàn

Trò hỏi:

Niết bàn là gì? Sao gọi là Niết bàn? Có mấy loại Niết bàn ạ?

Thầy trả lời:

Niết bàn là thanh tịnh. Niết bàn thanh tịnh này có hai loại:

+ Loại thứ nhất, gọi là Niết bàn vĩnh trường, mà trong đạo Phật Thiền tông gọi là Niết bàn Bảo Sở, tức bảo hộ bằng điện từ quang bên Phật giới, điện từ có một cực là sáng thôi nên không có sức hút vật lý âm dương.

+ Loại hai, gọi là Niết bàn tạm bợ, mà trong đạo Phật Thiền tông gọi là Niết bàn hóa thành, tức do người tu ngồi thiền dụng công ngồi thiền ép cho có thanh tịnh nên gọi là Niết bàn Hóa Thành. Vì vậy, Đức Phật dạy Niết bàn Hóa Thành như sau:

Người tu giải thoát ngồi thiền

Khi được thanh tịnh khoe liền các nơi

Tưởng rằng ta đắc Thánh rồi

Nào ngờ ma nhập thành người hiển linh

Tu Phật phải hiểu hiển linh

Là của ma đó, người tin cúng tiền

Tu thiền sợ nhất linh thiêng

Linh thiêng là có quỷ liền nhập ta.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam