Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Càng tu càng ngu, nhưng sao nhiều người thích tu
Episode 4116th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:59

Share Episode

Shownotes

41 Càng tu càng ngu, nhưng sao nhiều người thích tu

Trò hỏi:

Càng tu càng ngu, vậy tại sao Đức Phật lại dạy 5 pháp môn tu vật lý. Càng tu càng ngu, sao các thầy chùa lại thích tu. càng tu càng ngu, sao người ở ngoài chùa cũng thích ngồi thiền. Sao lại lạ đời vậy?

Thầy trả lời;

Ở Trái Đất này, là Trái Đất Nhân quả.

Hễ tu, là các Vị cõi Âm giúp mình và làm theo sự ham muốn của mình, tức người tu phải theo các Vị ở cõi Âm.

Vì vậy, Đức Phật mới dạy: Càng tu càng ngu là vậy.

Người muốn Giải thoát, phải tìm công thức học và hành cho thật đúng thì mới Giải thoát được.

Vì vậy, Đức Phật có dạy câu ở Trái Đất Nhân quả này:

+ Càng nói càng ngu!

+ Càng tu càng bị Nhân quả là vậy.

Còn Đức Phật dạy 5 pháp môn tu theo Nhân quả vật lý, là có nguyên do như sau:

+ Thời Đức Phật dạy đạo, con Người đã sống qua hết thời kỳ Đồ Đá và và thời kỳ Đồ Đồng là 7.000 năm.

Một vị Phật ra đời dạy đạo Phật, để loài Người hiểu 2 phần:

Một là Nhân quả: Nên Đức Phật phải dạy 5 pháp môn tu hành có thành tựu theo Nhân quả luân hồi ở Trái Đất và Tam giới.

Hai là Giác ngộ và Giải thoát:

Giác ngộ: Dạy cho con Người hiểu biết toàn diện:

 1. Tổ chức Càn khôn Vũ trụ.
 2. Tổ chức Phật giới.
 3. Tổ chức Tam giới.
 4. Tổ chức Địa giới.
 5. Tổ chức Trái Đất có 8 loài sống chung và nhiệm vụ của mỗi loài.
 6. Ở Trái Đất này có mấy loại đạo.
 7. Ở Trái Đất này, có mấy vị lập ra đạo để làm gì.
 8. Đạo ở Trái Đất này lập ra để làm chi.
 9. Các đạo tu hành là để đi hưởng phước ở Tam giới hay Trái Đất này.V.v…

Giải thoát: Dạy con Người biết 3 phần:

 1. Biết tạo ra Công đức.
 2. Biết công thức trở về Phật Giới.
 3. Biết đường trở về Phật Giới, thành Phật.

Còn ngày nay, các vị tu không ai có quyển Giáo Lý hướng dẫn, nên các vị tu theo tưởng tượng. Nên mỗi người tu theo một kiểu. Vì tu theo tưởng tượng, nên Ngã chấp phát ra rất mạnh, nên Thầy tu mà ham danh ham tiền chửi tối đa:

 1. Thiền Tông là Tà đạo!
 2. Thiền Tông là Ma Vương!
 3. Thiền Tông là bịa đặt!
 4. Thiền Tông là hoang tưởng! V.v…

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

41 Càng tu càng ngu, nhưng sao nhiều người thích tu

Trò hỏi:

Càng tu càng ngu, vậy tại sao Đức Phật lại dạy 5 pháp môn tu vật lý. Càng tu càng ngu, sao các thầy chùa lại thích tu. càng tu càng ngu, sao người ở ngoài chùa cũng thích ngồi thiền. Sao lại lạ đời vậy?

Thầy trả lời;

Ở Trái Đất này, là Trái Đất Nhân quả.

Hễ tu, là các Vị cõi Âm giúp mình và làm theo sự ham muốn của mình, tức người tu phải theo các Vị ở cõi m.

Vì vậy, Đức Phật mới dạy: Càng tu càng ngu là vậy.

Người muốn Giải thoát, phải tìm công thức học và hành cho thật đúng thì mới Giải thoát được.

Vì vậy, Đức Phật có dạy câu ở Trái Đất Nhân quả này:

+ Càng nói càng ngu!

+ Càng tu càng bị Nhân quả là vậy.

Còn Đức Phật dạy 5 pháp môn tu theo Nhân quả vật lý, là có nguyên do như sau:

+ Thời Đức Phật dạy đạo, con Người đã sống qua hết thời kỳ Đồ Đá và và thời kỳ Đồ Đồng là 7.000 năm.

Một vị Phật ra đời dạy đạo Phật, để loài Người hiểu 2 phần:

Một là Nhân quả: Nên Đức Phật phải dạy 5 pháp môn tu hành có thành tựu theo Nhân quả luân hồi ở Trái Đất và Tam giới.

Hai là Giác ngộ và Giải thoát:

Giác ngộ: Dạy cho con Người hiểu biết toàn diện:

Tổ chức Càn khôn Vũ trụ.

Tổ chức Phật giới.

Tổ chức Tam giới.

Tổ chức Địa giới.

Tổ chức Trái Đất có 8 loài sống chung và nhiệm vụ của mỗi loài.

Ở Trái Đất này có mấy loại đạo.

Ở Trái Đất này, có mấy vị lập ra đạo để làm gì.

Đạo ở Trái Đất này lập ra để làm chi.

Các đạo tu hành là để đi hưởng phước ở Tam giới hay Trái Đất này.V.v…

Giải thoát: Dạy con Người biết 3 phần:

Biết tạo ra Công đức.

Biết công thức trở về Phật Giới.

Biết đường trở về Phật Giới, thành Phật.

Còn ngày nay, các vị tu không ai có quyển Giáo Lý hướng dẫn, nên các vị tu theo tưởng tượng. Nên mỗi người tu theo một kiểu. Vì tu theo tưởng tượng, nên Ngã chấp phát ra rất mạnh, nên Thầy tu mà ham danh ham tiền chửi tối đa:

Thiền Tông là Tà đạo!

Thiền Tông là Ma Vương!

Thiền Tông là bịa đặt!

Thiền Tông là hoang tưởng! V.v…

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam