Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao càng tu càng ngu mà Đức Phật lại dạy 5 pháp môn tu vật lý
Episode 2316th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:36

Share Episode

Shownotes

23 Tại sao càng tu càng ngu mà Đức Phật lại dạy 5 pháp môn tu vật lý

Trò hỏi:

Càng tu càng ngu. Vậy tại sao Đức Phật dạy ra 5 pháp môn tu vật lý là lý do gì?

Thầy trả lời:

Tu theo Đạo Phật hãy nhớ 2 câu Đức Phật dạy:

1/ các Ông bà đừng để Như Lai lừa, lừa bằng cách nào? 

2/ chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Tức đừng đi theo việc làm của Như Lai. Như Lai ngồi Thiền mà bắt chước ngồi Thiền. Đừng có bắt chước Như Lai. Như Lai đã thành Phật ở Cõi Trời Đâu Suất rồi, xuống trái đất giả ngồi thiền tu để lập ra Đạo Phật chớ Như Lai có tu ngày nào đâu.

Những vị tu theo Đạo Phật hiện nay không học Giáo lý pháp môn tu nên thiếu cơ bản tu. Nên tu sai. Ngồi thiền bị các vị âm hồn nhập xưng thánh, rồi nói là đắc đạo. Hiện nay trên mạng xã hội có những người xưng là ngọc hoàng đó, để người ta cúng tiền cho ngọc hoàng xài. Nếu ngọc hoàng này mà không có tiền thì ngọc hoàng này sẽ chết đói đó.

Còn Đức Phật dạy 5 Pháp môn tu là để dụ các người tu theo Đạo Phật có chứng có đắc họ mới tu, thì Đạo Phật mới duy trì được trên 2560 năm, để cho Pháp môn Giải thoát cho công bố ra. Vì vậy khi Pháp môn Giải thoát được cho công bố ra, các thầy theo đạo phật chửi khủng khiếp là vậy.

Pháp môn Giải thoát này chỉ có Chính quyền Xã hội Chủ nghĩa mới chấp nhận thôi. Còn chính quyền quân chủ hay tư bản họ sẽ dẹp ngay.

 Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 16/02/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27